Usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze

Zadanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowie dotyczące usług opiekuńczych określa Uchwała Nr XVII/118/08 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 26 lutego 2008 r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie: określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 stycznia 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1218 ze zmianami) w związku z art. 17 ust 11, art. 50 ust. 6, art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zmianami), Rada Miejska w Sierakowie uchwaliła, co następuje:

§ 1

Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w art. 50 ustawy o pomocy społecznej świadczone są dla osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawieni. Usługi takie świadczone są również osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie nie zamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

§ 2

Pierwszeństwo przy przyznawaniu usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych mają osoby samotne, osoby samotnie zamieszkujące i nie posiadające osób zobowiązanych do alimentacji oraz rodziny, w których wszyscy członkowie wymagają pomocy z powodu niepełnosprawności i wynikającej z wieku lub choroby.

§ 3

 1. Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze, przyznawane są przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowie na wniosek:
  • osoby zainteresowanej, jej rodziny lub sąsiadów;
  • przedstawiciela ustawowego osoby zainteresowanej;
  • lekarza;
  • pielęgniarki środowiskowej;
  • pracownika socjalnego OPS
  za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.
 2. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane także z urzędu po powzięciu przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowie informacji o osobie, która wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. 

§ 4

 1. Zakres specjalistycznych usług opiekuńczych obejmuje działanie dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, w tym pielęgnację, rehabilitację fizyczną, przystosowanie do funkcjonowania w społeczeństwie.
 2. Uprawnienie do przyznania specjalistycznej usługi opiekuńczej musi wynikać z potwierdzonego zaświadczeniem lekarskim rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności kwalifikującej osobę na podstawie odrębnych przepisów do otrzymania takiej usługi.

§ 5

Wymiar i zakres przyznawanych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych uzależniony jest od stanu zdrowia świadczeniobiorcy, jego sytuacji i rodzinnej oraz sytuacji materialnej jego rodziny, ustalonej przez pracownika socjalnego w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz posiadanych środków finansowych w budżecie gminy na ten cel.

§ 6

Wymiar i zakres przyznanych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, miejsce ich świadczenia, wysokość odpłatności ponoszonej przez świadczeniobiorcę określa każdorazowo w decyzji administracyjnej Kierownik OPS w Sierakowie.

§ 7

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, takich, jak zakupy, sprzątanie, przygotowanie posiłków, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, opiekę higieniczną, zleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontakt z otoczeniem.

§ 8

 1. Koszt 1 godziny usługi opiekuńczej ustala się jako równowartość 2% najniższej emerytury brutto ogłaszanej w formie komunikatu Prezesa ZUS w Monitorze Polskim. 
 2. Koszt 1 godziny specjalistycznej usługi opiekuńczej ustala się jako równowartość 2,5% najniższej emerytury brutto ogłaszanej w formie komunikatu Prezesa ZUS w Monitorze Polskim.
 3. Obowiązujące stawki odpłatności wchodzą w życie po upływie 30 dni od dnia obowiązywania waloryzacji emerytur i rent.
 4. Dotychczasowe zasady ustalania kosztów usług opiekuńczych obowiązują do 30 dni od dnia obowiązywania waloryzacji emerytur i rent w roku 2008.

§ 9

Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie świadczeniobiorcom, których dochód lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społeczne.

§ 10

Osoby, które nie spełniają kryterium dochodowego, określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, zwracają poniesione przez gminę wydatki za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w części lub w całości, zgodnie z poniższymi tabelami 1, 2 oraz 3.


Tabela 1. Osoby samotne, czyli osoby samotnie gospodarujące zgodnie z ustawą o pomocy społecznej – nie posiadające małżonka, wstępnych oraz zstępnych

 
Dochód na osobę ustalony wg kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej

Wysokość odpłatności w % ustalona od
kosztu, o którym mowa w §8 niniejszej uchwały

ponad 100 – 120

5

ponad 120 -140

10

ponad 140 – 160

15

ponad 160 – 180

20

ponad 180 – 200

30

ponad 200 – 250

50

ponad 250 – 300

70

ponad 300

100

 

Tabela 2. Osoby samotne, czyli osoby samotnie gospodarujące zgodnie z ustawą o pomocy społecznej – posiadające małżonka, wstępnych oraz zstępnych

 
Dochód na osobę ustalony wg kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej

Wysokość odpłatności w % ustalona od
kosztu, o którym mowa w §8 niniejszej uchwały

ponad 100 -120

10

ponad 120 – 140

20

ponad 140 – 160

30

ponad 160 – 180

40

ponad 180 – 200

50

ponad 200

100

Tabela 3. Osoby posiadające rodzinę, zgodnie z definicją ustawy o pomocy społecznej, czyli osoby wspólnie zamieszkujące i gospodarujące z osobami spokrewnionymi lub osobami niespokrewnionymi pozostającymi w faktycznym związku

Dochód na osobę ustalony wg kryterium dochodowego na osobę w rodzinie

Wysokość odpłatności w % ustalona od
kosztu, o którym mowa w §8 niniejszej uchwały

ponad 100 -120

10

ponad 120 – 140

20

ponad 140 – 160

30

ponad 160 – 180

40

ponad 180 – 200

50

ponad 200

100

§ 11


Odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, tryb ustalania i pobierania opłat za te usługi jak również warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat reguluje wydane na podstawie ustawy o pomocy społecznej rozporządzenie właściwego ministra.

§ 12

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza jeżeli żądanie zwrotu wydatków na udzielone świadczenie w całości lub w części stanowiłyby dla osoby zobowiązanej nadmiernie obciążenie lub niweczyłyby skutki udzielonej pomocy, kierownik OPS w Sierakowie na wniosek osoby zainteresowanej lub pracownika socjalnego, może częściowo lub całkowicie odstąpić od żądania takiego zwrotu.

§ 13

Zaprzestaje się dochodzenia zwrotu odpłatności za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze w przypadku śmierci osoby samotnej, nie posiadającej małżonka, wstępnych oraz zstępnych.

§ 14

Odpłatność za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze wnoszona jest w Banku Spółdzielczym w Sierakowie na konto Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowie w rozliczeniach miesięcznych, do każdego 15-go dnia następnego miesiąca.

§ 15

Uchyla się uchwały:

 • Nr XXXI/278/06 z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłat i trybu ich pobierania.
 • Nr XI/67/07 z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/278/06 z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłat i trybu ich pobierania.

§ 16


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Sieraków oraz Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowie.

§ 17


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Grzegorz Adamczak

UZASADNIENIE

Do uchwały nr XVWl18/08 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 26 lutego 2008 roku w sprawie określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.

Postanowiono uchylić uchwały:

 • Nr XXXJ/278/06 z dnia 28 lutego 2006 r. W sprawie określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.
 • Nr XI/67/07 z dnia 31 lipca 2007 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXJ/278/06 z dnia 28 lutego 2006 r. dot. określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.
  Nowa uchwała w sposób bardziej szczegółowy określa zasady przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.

Burmistrz Gminy

Mieczysław Trafis