Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Zadanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowie z zakresu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” określa ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U., nr 267, poz. 2250 ze zm.) oraz rozporządzenie z dnia 07 lutego 2006 r. w sprawie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U., Nr 25, poz. 186 ze zm.).

   W ramach w/w Programu są realizowane działania dotyczące w szczególności: zapewnienia pomocy w zakresie dożywiania:

  • dzieciom do 7 roku życia;
  • uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej;
  • osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym.

Pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana nieodpłatnie osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego, tzn.:

  • kwoty 813,00 zł netto na osobę w przypadku osoby samotnie gospodarującej;
  • kwoty 684,00 zł netto na osobę w przypadku osób w rodzinie.

Wnioski należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej. Należy zgłosić się osobiście lub telefonicznie do pracownika socjalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowie (tel. 061 2955887), który poinformuje o konieczności złożenia odpowiedniego wniosku oraz wszystkich niezbędnych dokumentów, jak również umówi się na wywiad środowiskowy, niezbędny w celu ustalenia prawa do pomocy z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Wywiad środowiskowy przeprowadzony zostanie przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania osoby składającej wniosek.


Godziny otwarcia Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowie są następujące:
poniedziałek: od 7.30 do 16.30;
wtorek, środa, czwartek: od 7.30 do 15.30;
piątek: od 7.30 do 15.00.

Emilia Frąckowiak