Europejski Fundusz Społeczny

Europejski Fundusz Społeczny

Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) stanowi odpowiedź na wyzwania, jakie przed państwami członkowskimi UE, w tym również Polską, stawia odnowiona Strategia Lizbońska. Do wyzwań tych należą: uczynienie z Europy bardziej atrakcyjnego miejsca do lokowania inwestycji i podejmowania pracy, rozwijanie wiedzy i innowacji oraz tworzenie większej liczby trwałych miejsc pracy.

Zgodnie z założeniami Strategii Lizbońskiej oraz celami polityki spójności krajów unijnych, rozwój kapitału ludzkiego i społecznego przyczynia się do pełniejszego wykorzystania zasobów pracy oraz wsparcia wzrostu konkurencyjności gospodarki. Dążąc do efektywnego rozwoju zasobów ludzkich, Program będzie koncentrował wsparcie na następujących obszarach: zatrudnienie, edukacja, integracja społeczna, rozwój potencjału adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw, a także zagadnienia związane z rozwojem zasobów ludzkich na terenach wiejskich, budową sprawnej i skutecznej administracji publicznej wszystkich szczebli, wdrażaniem zasady dobrego rządzenia oraz promocją zdrowia zasobów pracy. Celem głównym Programu jest: umożliwienie pełnego wykorzystania potencjału zasobów ludzkich, poprzez wzrost zatrudnienia i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników, podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego oraz wsparcie dla budowy struktur administracyjnych państwa.

Program składa się z 10 Priorytetów, realizowanych zarówno na poziomie centralnym jak i regionalnym. W ramach komponentu centralnego środki zostaną przeznaczone przede wszystkim na wsparcie efektywności struktur i systemów instytucjonalnych, natomiast środki komponentu regionalnego zostaną przeznaczone na wsparcie dla osób i grup społecznych.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki finansowany będzie w 85% ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Społecznego) oraz w 15% ze środków krajowych. Całość kwoty, jaką przewidziano na realizację Programu, wynosi prawie 11,5 mld euro, w tym wkład finansowy Europejskiego Funduszu Społecznego to ponad 9,7 mld euro.

W ramach PO KL projekty będą mogły być realizowane przez:

 • instytucje rynku pracy,
 • instytucje szkoleniowe,
 • jednostki administracji rządowej i samorządowej,
 • przedsiębiorców,
 • instytucje otoczenia biznesu,
 • organizacje pozarządowe,
 • instytucje systemu oświaty i szkolnictwa wyższego,
 • inne podmioty.

Na poziomie regionalnym będą realizowane następujące działania:


VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich

 1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie.
 2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.
 3. Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich.

 
VII. Promocja integracji społecznej

 1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji.
 2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej.
 3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.


VIII. Regionalne kadry gospodarki

 1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie.
 2. Transfer wiedzy.


IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

 1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty.
 2. Podniesienie aktywności i jakości szkolnictwa zawodowego.
 3. Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego.
 4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty.
 5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

W ramach komponentu centralnego (Priorytety I-V) wsparcie realizowane będzie głównie na rzecz zwiększenia efektywności struktur i systemów instytucjonalnych, natomiast środki komponentu regionalnego (Priorytety VI-IX), zostaną przeznaczone na wsparcie dla osób i poszczególnych grup społecznych. Realizacja Priorytetu X Pomoc techniczna pozwoli na sprawne wdrażanie i monitorowanie postęp ów realizacji Programu oraz promocję Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce.

Instytucjami odpowiedzialnymi za realizację poszczególnych Priorytet ów PO KL (Instytucjami Pośredniczącymi) są:

 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (Priorytety I i II),
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej (Priorytet III),
 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Priorytet IV),
 • Dla Priorytetu V Dobre rządzenie nie wyznaczono Instytucji Pośredniczącej – działaniami będzie zarządzać Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
 • Samorządy Województw (Priorytety VI-IX).


W Województwie Wielkopolskim funkcję Instytucji Pośredniczącej pełni Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu.