Sprawozdania z działalności za rok 2014

Sprawozdania z działalności za rok 2014

Na podstawie art. 110 ust. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 163) przedstawiam sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowie za rok 2014 wraz z potrzebami w zakresie pomocy społecznej na rok 2015.
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA ZA ROK 2014
Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowie zrealizował w roku 2014 następujące zadania:

 1. wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 163):
  Zadania własne i zlecone:
  a) Udzielono schronienia: 2 osobom w kwocie ogółem 6 262,00 zł z powodu bezdomności.
  b) Sprawiono pogrzeb dla osoby bezdomnej w kwocie ogółem 2 689,00 zł
  c) Zapewniono posiłki dla dzieci w Szkole Podstawowej w Sierakowie, Gimnazjum w Sierakowie, Zespole Szkół w Sierakowie, Szkole Podstawowej w Lutomiu, Przedszkolu w Sierakowie, Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Sierakowie i innych szkołach oraz dla osób i rodzin znajdujących się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, oraz dla osób dorosłych w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym, niepełnosprawnym, w tym osobom w Środowiskowym Domu Samopomocy w Chrzypsku Wielkim. Razem programem objęto: 326 osób, z tego 55 na wsi. Wydano ogółem 43 554 posiłków, w tym na wsi wydano ogółem 4 871 posiłków na łączną kwotę 311 439,00 zł. Ogółem koszt programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (wraz z kosztami obsługi) w roku 2014 wyniósł: 311 439,00 zł.
  d) Przyznawano i wypłacano zasiłki okresowe: dla 49 osób (240 świadczeń) w ogólnej kwocie: 63 240,00 zł.
  e) Przyznawano i wypłacano zasiłki celowe i w naturze: dla 200 osób w ogólnej kwocie: 110 121,00 zł.
  f) Udzielano pomocy w formie pracy socjalnej: dla 267 rodzin.
  g) Organizowano i świadczono usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania: dla 29 osób – usługi świadczone przez opiekunki Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowie oraz opiekunki Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej.
  h) Kierowano do Domu Pomocy Społecznej i ponoszono odpłatność za pobyt mieszkańca gminy w tym domu za 10 mieszkańców w całkowitej kwocie 289 169,00 zł.
  i) Występowano w roku 2014 do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w sprawie podopiecznych o zmotywowanie do podjęcia leczenia w związku z podejrzeniem uzależnienia – złożono 14 wniosków.
  j) Sporządzano sprawozdawczość oraz przekazywano ją właściwemu wojewodzie, w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego oraz w wersji papierowej.
  k) Współpracowano z instytucjami samorządowymi i pozarządowymi w zakresie pomocy społecznej, w szczególności: z policją, Pełnomocnikiem Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pedagogami szkolnymi, kuratorami społecznymi oraz sądowymi, Powiatowym Urzędem Pracy, ośrodkami adopcyjnymi, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, organizacjami pozarządowymi.
  l) Przyznawano i wypłacano zasiłki stałe: dla 49 osób (469 świadczeń) w ogólnej kwocie: 185 624,00 zł.
  m) Opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłek stały.
 2.  wynikające z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U z 2015 r., poz. 114):
  1. Przyznawano i wypłacano świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenia społeczne dla 814 rodzin w łącznej kwocie: 3 133 452,70 zł ( w tym świadczenia rodzinne 2 974 891,60 zł, składki na ubezpieczenia 148 600,52 i odsetki 9 960,58 zł)
  a) zasiłki rodzinne: w łącznej kwocie: 684 367,00 zł;
  b) dodatki do zasiłków rodzinnych w łącznej kwocie: 440 426,60 zł z tytułu:
  – opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;
  – urodzenia dziecka,
  – samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania,
  – samotnego wychowania dziecka,
  – kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
  – rozpoczęcia roku szkolnego oraz rocznego przygotowania przedszkolnego,
  – podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania,
  – wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej;
  c) zasiłki pielęgnacyjne w łącznej kwocie: 867 816,00 zł,
  d) świadczenia pielęgnacyjne w łącznej kwocie: 434 428,00 zł,
  e) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka: 86 000,00 zł,
  f) dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego w kwocie : 113 800,00 zł,
  g) specjalny zasiłek opiekuńczy w kwocie 38 653,00 zł
  h)zasiłek dla opiekuna w kwocie 309 401,00 zł i) odsetki od zasiłku dla opiekuna 9 960,00 zł
  opłacano składki emerytalno-rentowe za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze oraz specjalny zasiłek dla opiekuna, w łącznej kwocie 148 600,00 zł,
 3. wynikające z ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2010 Nr 234 poz. 1536 z późniejszymi zmianami):
  Współpraca z organizacjami pozarządowymi z zakresu pomocy społecznej.
 4. wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 Nr 164 poz. 1027 z późniejszymi zmianami):
  Prowadzenie spraw w celu potwierdzenia prawa do korzystania ze świadczeń z opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
 5. wynikające z z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r., poz. 1228):
  a) Przyznawano i wypłacano następującą pomoc przedstawicielom osób uprawnionych do alimentów: dla 44 rodzin w kwocie: 279 491,00 zł. Zadanie jest realizowane od 01.10.2008 r.
  b) Prowadzono postępowanie wobec osób zobowiązanych do świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego, jeżeli egzekucja prowadzona jest przez komornika sądowego jest bezskuteczna: wobec 40 osób. Zadanie jest realizowane od 01.10.2008 r.
 6. inne działania Ośrodka Pomocy Społecznej:
 • W dniu 24.01.2014 r. we współpracy z Firmą Promedica24, zorganizowano spotkanie informacyjne na temat pracy w Niemczech na stanowisku opiekuna nad osobami starszymi i niesamodzielnymi.
 • Od stycznia do lipca 2014 r. w pomieszczeniach Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowie realizowany był projekt, pn.: Poszukiwanie Skarbów Puszczy Noteckiej. Opiekę nad realizacją projektu pełniło Stowarzyszenie Towarzystwo Turystyczne Puszcza Notecka. Projekt ten, finansowany był z Programu Równać Szanse 2013 Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, w ramach Regionalnego Konkursu Grantowego ogłoszonego przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży. Celem projektu było lepsze poznanie własnego środowiska lokalnego i dostrzeżenie jego walorów przyrodniczo-turystycznych, oraz rozwijanie umiejętności uzyskania wsparcia społecznego, niezbędnego do rozwijania własnych zainteresowań, a także doskonalenie pracy w grupie i kształtowanie kreatywności. Młodzież realizowała powyższe działania kierując się informacjami na temat ciekawych miejsc w Puszczy Noteckiej pozyskanymi od pracowników Lasów Państwowych i rdzennej ludności, a także z literatury. Na podstawie zebranych informacji młodzi poszukiwacze wytyczyli, a następnie przemierzyli trasę wędrówki, celem odkrycia Skarbów Puszczy Noteckiej. Ponadto, zorganizowali dwa rajdy rowerowe pod nazwą „Śladami Innych w Poszukiwaniu Skarbów Puszczy Noteckiej”, w których wzięli udział i opracowali mapy Skarbów Puszczy Noteckiej.
 • W okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. realizowany był projekt systemowy „Aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym” zawarty pomiędzy Wielkopolskim Urzędem Pracy w Poznaniu, a Powiatem Międzychodzkim w imieniu którego działało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Międzychodzie.
  Na rzecz realizacji powyższego projektu ustanowiono partnerstwo między Powiatem Międzychodzkim w imieniu którego działało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Międzychodzie, a Gminą Sieraków w imieniu której działał Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowie oraz, a Stowarzyszeniem Dla Ludzi i Środowiska z siedzibą w Kwilczu. Projekt realizowany był w ramach Działania 7.1.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Koszt ogółem projektu w roku 2014 wynosił 307 392,39 zł. Wkład własny Gminy Sieraków w imieniu której działał Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowie wyniósł 22 817,40 zł. (zasiłki i pomoc w naturze). Celem głównym projektu była aktywizacja społeczna i zawodowa oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 20 osób z gminy Sieraków z orzeczoną niepełnosprawnością.
 • W dniach 01-31.03.2014 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowie przyłączył się do Akcji „Czysty Aniołek”. Akcja polegała na zbiórce środków czystości oraz artykułów higienicznych, które za naszym pośrednictwem zostały przekazane rodzinom najuboższym z gminy Sieraków.
 • Od 01 kwietnia do 30 czerwca 2014 r. W Ośrodku Pomocy Społecznej w Sierakowie realizowany był Program „Przyjaciele Zippiego”. W programie tym, uczestniczyły dzieci w wieku od 5 do 9 lat. Inicjatywa ta, była efektem współpracy między Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sierakowie a Stowarzyszeniem Towarzystwo Turystyczne Puszcza Notecka w Bucharzewie i Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu. Zajęcia te, miały charakter edukacyjny i integracyjny. Pomysłodawcą oraz realizatorem programu z ramienia Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowie była Agnieszka Paluszak – straszy specjalista pracy socjalnej – koordynator. Program „Przyjaciele Zippiego” to, międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego realizowany jako cykl 24 spotkań z dziećmi głównie z najstarszych grup przedszkolnych oraz z pierwszych klas szkół podstawowych, „który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u małych dzieci. Uczy różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi. Nie koncentruje się on na dzieciach z konkretnymi problemami czy trudnościami, ale promuje zdrowie emocjonalne wszystkich małych dzieci”.
 • W dniu 07.06.2014 r. w sali środowiskowo-sportowej w Kwilczu – już po raz 12-ty – odbyła się impreza integracyjna pod nazwą ‘ Dzień Sportu dla Osób Niepełnosprawnych”, organizowana przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwilczu.
  W XII Dniu Sportu dla Osób Niepełnosprawnych w Kwilczu uczestniczyła 23 osobowa grupa osób z gminy Sieraków, pod opieką dwóch pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowie, tj. : Anny Wożyńskiej – Szymyślik i Katarzyny Rosochy, wolontariusza Marcina Kuczejki oraz Pani Jadwigi Kot – Prezesa Stowarzyszenia na rzecz osób niepełnosprawnych” Bądźmy razem”.
 • W dniu 13.06.2014 r. na Stadionie przy ul. Dworcowej w Sierakowie odbył się „ DZIEŃ DZIECKA – DZIEŃ SPORTU”. Impreza została zorganizowana przez : Gminę Sieraków, Sierakowski Ośrodek kultury, Szkołę Podstawową w Sierakowie, Radę Rodziców, Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowie, SKS „ WATRA” Sieraków, Przedszkole „Przyjaciół Ksiązki” w Sierakowie.
 • Od 16 czerwca 2014 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowie rozpoczął wydawanie wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny w związku z realizacją rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.
 • W dniu 17.06.2014 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej, odbył się dyżur doradczy w ramach projektu Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej zorganizowany przez Fundację Pomocy Wzajemnej „Barka”.
 • W lipcu 2014 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowie trzeci rok z rzędu pozyskał środki na realizację zadań związanych ze wsparciem rodzin w ramach ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej. Pozyskane środki finansowe wykorzystywane są co roku na zatrudnienie asystentów rodziny, którzy udzielają wsparcia rodzinom z gminy Sieraków przejawiającym trudności opiekuńczo-wychowawcze. W ramach resortowego programu wspierania rodziny i pieczy zastępczej „Asystent rodziny”, tutejszy ośrodek pozyskał środki w wysokości: 54.078,00 zł.
 • W dniu 03.07.2014 r. we współpracy z Firmą Promedica24, zorganizowano spotkanie informacyjne na temat pracy w Niemczech na stanowisku opiekuna nad osobami starszymi i niesamodzielnymi.
 • W dniach 24-31.07.2014 r. odbyła się wystawa „Skarby Puszczy Noteckiej” zorganizowana przez Grupę Gimnazjalną z Gminy Sieraków, realizującą projekt pn. „Poszukiwanie Skarbów Puszczy Noteckiej” z programu „Równać Szanse” Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży, finansowanego ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Towarzystwo Turystyczne Puszcza Notecka i Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowie.
 • Od 11.08.2014 r. do 22.08.2014 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowie już drugi rok z rzędu prowadził spotkania wakacyjne dla rodzin z dziećmi. W programie zajęć zaplanowano miedzy innymi: promocję zdrowego odżywiania i stylu życia, zajęcia na obiektach sportowych, prezentację walorów Gminy Sieraków oraz historii Sierakowa. Warsztaty odbywały się w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej oraz na terenie Orlika. Odbyły się również zajęcia na kręgielni, zwiedzanie Stada Ogierów i przejażdżka bryczką. Dodatkową atrakcją było spotkanie z treserką psów oraz nauka podstawowych zasad wychowania swojego pupila. Dzieci miały również możliwość uczestniczenia w projekcjach filmów, które odbywały się już od lipca 2014 r. w każda środę od godz. 16.00 do 18.00 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sierakowie. Z tej możliwości spędzenia wolnego czasu skorzystały przede wszystkim dzieci, których rodziny są objęte wsparciem asystentów rodzin. Ale nie tylko. Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły w zajęciach ucząc się między innymi dobrych nawyków żywieniowych i zdrowej rywalizacji sportowej. Rodzice natomiast wykazali się dużym zaangażowaniem i chęcią spędzenia z dziećmi wolnego czasu. Zajęcia prowadzone były przez asystentów rodziny: Weronikę Kwaśną i Annę Piechowiak. Natomiast zajęcia edukacyjne pt. „Mój Przyjaciel Pies” prowadziła Pani Anna Leśniak wraz ze swoim pupilem.
 • W dniach od 17 do 21 listopada 2014 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowie we współpracy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku, Oddział w Sierakowie organizował szkolenie skierowane do opiekunów, rodzin, wolontariuszy osób niepełnosprawnych. Szkolenie organizowane było w ramach projektu „Chcę i umiem pomagać” realizowanego przez Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego.
 • W dniach od 28 do 30 listopada 2014 r. gmina Sieraków przyłączyła się do ogólnopolskiej akcji „Świąteczna zbiórka żywności” organizowanej co roku przez Bank Żywności. Zbiórką żywności w gminie Sieraków koordynowali pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej a patronat na akcją objął Burmistrz Gminy Sieraków oraz Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowie. Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy i pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowie oraz ofiarności społeczności sierakowskiej udało się zebrać 1.099,971 kg.
 • W dniu 03.12.2014 r. we współpracy z Firmą Promedica24, zorganizowano spotkanie informacyjne na temat pracy w Niemczech na stanowisku opiekuna nad osobami starszymi i niesamodzielnymi.
 • W dniu 05 grudnia 2014 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sierakowie odbyło się spotkanie dla dzieci ze Św. Mikołajem. Mikołajowi pomagali pracownicy socjalni: Grażyna Lijewska, Agnieszka Paluszak, Anna Wożyńska – Szymyślik oraz Katarzyna Rosocha. Na spotkanie ze Św. Mikołajem przybyło bardzo dużo dzieci, każde dziecko otrzymało od Św. Mikołaja paczkę ze słodyczami.
 • W sobotę 13 grudnia 2014 r. odbył się Jarmark Bożonarodzeniowy. Impreza zorganizowana została przez Sierakowski Ośrodek Kultury, Gminę Sieraków, Szkołę Podstawową w Sierakowie oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowie. Pieniądze zebrane podczas Jarmarku oraz dochód ze zbiórki zabawek, przeprowadzonej w dniach 24.11-12.12.2014 r. w Sierakowskim Ośrodku Kultury, przeznaczony został na rzecz podopiecznego Fundacji Dzieciom „Zdążyć z pomocą” – Kamila Mirosława Szychowicza – na dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego.
 • 21 grudnia 2014 r. odbyła się Wigilia dla osób samotnych z gminy Sieraków, zorganizowana przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowie wraz z Sierakowskim Ośrodkiem Kultury. Wśród zaproszonych gości w Wigilii uczestniczyli: Witold Maciołek – Burmistrz Gminy Sieraków, Przemysław Góźdź – Przewodniczący Rady Miejskiej w Sierakowie, ks. kan. Zbigniew Woźniak, Honorata Ogonowska – Chrobrowska – Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych, Katarzyna Paluszak – Pełnomocnik Burmistrza Gminy Sieraków ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Michał Jasiński – z Wydawnictwa MJ. Uroczysta Wigilia otwarta została przez Witolda Kmieciaka – Dyrektora Sierakowskiego Ośrodka Kultury oraz przez Grażynę Lijewską – Zastępcę Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowie. Bożonarodzeniowy nastrój wprowadził występ artystyczny dzieci ze Szkoły Podstawowej w Sierakowie. Składane były życzenia wigilijne oraz noworoczne po, których uczestnicy spotkania przełamali się opłatkiem i przystąpili do wspólnej wieczerzy wigilijnej. Jak zawsze panowała miła, rodzinna atmosfera. Każdy uczestnik Wigilii otrzymał paczkę świąteczną oraz upominek przygotowany przez uczestników Centrum Integracji Społecznej w Sierakowie. Wieczerza przygotowana została przez stołówkę „Zaczarowany stoliczek” prowadzoną przez Stowarzyszenie dla Ludzi i Środowiska z Kwilcza.

POTRZEBY W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ NA ROK 2015

 1. większe środki finansowe na szkolenie kadry Ośrodka Pomocy Społecznej,
  w szczególności: pracowników socjalnych,
 2. większe środki finansowe na wydatki związane z wysyłką korespondencji w Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego (nadmieniam, że największe koszty ponoszone są na korespondencję, w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym wobec dłużników alimentacyjnych).

Grażyna Lijewska
Zastępca Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowie