Sprawozdania z działalności za rok 2013

Sprawozdania z działalności za rok 2013

Na podstawie art. 110 ust. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 ze zm.) przedstawiam sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowie za rok 2013 wraz z potrzebami w zakresie pomocy społecznej na rok 2014.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA ZA ROK 2013
Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowie zrealizował w roku 2013 następujące zadania:

 1. wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 ze zm.):

Zadania własne i zlecone:
a) Udzielono schronienia: 4 osobom w kwocie ogółem 10.220,00 zł z powodu bezdomności.
b) Zapewniono posiłek dla dzieci w Szkole Podstawowej w Sierakowie, Gimnazjum w Sierakowie, Zespole Szkół w Sierakowie, Szkole Podstawowej w Lutomiu, Przedszkolu w Sierakowie, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sierakowie i innych szkołach oraz dla osób i rodzin znajdujących się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym, niepełnosprawnym w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Razem programem objęto: 323 osoby, z tego 45 ze wsi. Wydano ogółem 45.527 posiłków na łączną kwotę 304.355 zł. Doposażono punkty wydawania posiłków: w Szkole Podstawowej w Sierakowie w kwocie ogółem 10.000,00 zł. Ogółem koszt programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (wraz z kosztami obsługi) w roku 2013 wyniósł: 314.355 zł.
c) Przyznawano i wypłacano zasiłki okresowe: dla 61 osób (291 świadczeń) w ogólnej kwocie: 68.398,00 zł.
d) Przyznawano i wypłacano zasiłki celowe i w naturze: dla 192 osób w ogólnej kwocie: 132.905,00 zł.
e) Udzielano pomocy w formie pracy socjalnej: dla 282 rodzin.
f) Organizowano i świadczono usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania: dla 24 osób – usługi świadczone przez opiekunki Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowie oraz opiekunki Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej.
g) Kierowano do Domu Pomocy Społecznej i ponoszono odpłatność za pobyt mieszkańca gminy w tym domu za 11 mieszkańców w całkowitej kwocie 243.475,00 zł.
h) Występowano w roku 2013 do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w sprawie podopiecznych o zmotywowanie do podjęcia leczenia w związku z podejrzeniem uzależnienia – złożono 14 wniosków.
i) Sporządzano sprawozdawczość oraz przekazywano ją właściwemu wojewodzie, w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego oraz w wersji papierowej.
j) Współpracowano z instytucjami samorządowymi i pozarządowymi w zakresie pomocy społecznej, w szczególności: z policją, Pełnomocnikiem Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pedagogami szkolnymi, kuratorami społecznymi oraz sądowymi, Powiatowym Urzędem Pracy, ośrodkami adopcyjnymi, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, organizacjami pozarządowymi.
k) Przyznawano i wypłacano zasiłki stałe: dla 46 osób (482 świadczeń) w ogólnej kwocie: 194.124,00 zł.
l) Opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłek stały.

 1. wynikające z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U z 2013 r. poz. 1456 ze zm):
  1. Przyznawano i wypłacano świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenia społeczne dla 806 rodzin w łącznej kwocie: 2 741 479,80 zł:
  a) zasiłki rodzinne: w łącznej kwocie: 834.272,00 zł;
  b) dodatki do zasiłków rodzinnych w łącznej kwocie: 480.598,80 zł z tytułu:
  – opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;
  – urodzenia dziecka,
  – samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania,
  – samotnego wychowania dziecka,
  – kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
  – rozpoczęcia roku szkolnego oraz rocznego przygotowania przedszkolnego,
  – podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania,
  – wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej;
  c) zasiłki pielęgnacyjne w łącznej kwocie: 814.725,00 zł,
  d) świadczenia pielęgnacyjne w łącznej kwocie: 503.884,00 zł,
  e) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka: 82.000,00 zł,
  f) dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego w kwocie : 26.000,00 zł
  2. Opłacano składki emerytalno-rentowe za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz specjalne zasiłki opiekuńcze: dla średnio 81 osób w łącznej kwocie 160 019,79 zł (w tym: specjalny zasiłek opiekuńczy: 17.680,00 zł).
 2. wynikające z ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2010 Nr 234 poz. 1536 z późniejszymi zmianami):
  Współpraca z organizacjami pozarządowymi z zakresu pomocy społecznej.
 3. wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 Nr 164 poz. 1027 z późniejszymi zmianami):
  Prowadzenie spraw w celu potwierdzenia prawa do korzystania ze świadczeń z opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
 4. wynikające z z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r., poz. 1228):
  a) Przyznawano i wypłacano następującą pomoc przedstawicielom osób uprawnionych do alimentów: dla 44 rodzin w kwocie: 265 850,00 zł. Zadanie jest realizowane od 01.10.2008 r.
  b) Prowadzono postępowanie wobec osób zobowiązanych do świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego, jeżeli egzekucja prowadzona jest przez komornika sądowego jest bezskuteczna: wobec 42 osób. Zadanie jest realizowane od 01.10.2008 r.
 5. inne działania Ośrodka Pomocy Społecznej:
 • W dniu 23.04.2013 r. oraz 08.10.2013 r. podpisane zostały aneksy do umowy nr POKL.07.01.01-30-029/08-00 pomiędzy Gminą Sieraków – w imieniu której działał Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowie, a Wielkopolskim Urzędem Pracy w Poznaniu na realizację projektu systemowego o nazwie „Aktywność – drogą do sukcesu” na okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Projekt realizowany był z poddziałania 7.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o nazwie: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Koszt ogółem projektu w roku 2013 wynosił 173.540,00 zł, w tym środki własne wyniosły 18.221,70 zł. Celem głównym projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa 17 osób z gminy Sieraków w wieku aktywności zawodowej.
 • W dniu 29.01.2013 r. we współpracy z Firmą Promedica24 oraz Urzędem Gminy Sieraków, zorganizowano spotkanie informacyjne na temat pracy w Niemczech na stanowisku opiekuna nad osobami starszymi i niesamodzielnymi.
 • W nocy z 7 na 8 lutego 2013 r. w ramach „Ogólnopolskiego badania ilości osób bezdomnych w województwach” przeprowadzone zostało badanie osób bezdomnych w gminie Sieraków. Koordynatorem badania w gminie Sieraków był Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowie. Badanie zostało przeprowadzone we współpracy z Komisariatem Policji w Sierakowie. Z badania wynika, iż w nocy z 7 na 8 lutego 2013 r. na terenie gminy Sieraków przebywała 1 osoba bezdomna.
 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowie jako jeden z siedmiu Ośrodków województwa wielkopolskiego otrzymał zaproszenie od Ministra Pracy i Polityki Społecznej na ogólnopolską konferencję pt. „Narzędzia wsparcia rodziny – dobre praktyki”. Wyróżnienie to związane było z wprowadzeniem przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowie innowacyjnego narzędzia pracy jakim jest zespół ds. asysty rodzinnej. Ogólnopolska konferencja odbyła się 19.04.2013 r. w budynku Ministerstwa Gospodarki w Warszawie w Sali „Pod Kopułą”.
 • 15 maja 2013 r. odbyło się uroczyste otwarcie Centrum Integracji Społecznej w Sierakowie oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowie.
 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowie współorganizował Festyn z okazji Dnia Dziecka, który odbył się 01.06.2013 r. w Centralnym Ośrodku Sportowo – Szkoleniowym TKKF Sieraków, ul. Poznańska 27.
 • 24 maja 2013 r. gminę Sieraków odwiedziła grupa studentów, zamieszkałych w Liverpoolu w Wielkiej Brytanii. Uczestnicy wizyty studyjnej organizowanej m.in. przez Wspólnotę Barka przyjechali do Polski uczyć się reintegracji społecznej, zakładania przedsiębiorstw społecznych i narzędzi aktywnej pomocy na rzecz reintegracji i przedsiębiorczości społecznej. W ramach wizyty studyjnej odwiedzili między innymi Centrum Integracji Społecznej w Sierakowie, Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowie oraz stołówkę przy Szkole Podstawowej w Sierakowie stanowiącą przykład partnerstwa lokalnego. Studenci byli zainteresowani przede wszystkim sprawami związanymi z pomocą społeczną, ekonomią społeczną, zasadami funkcjonowania Centrum Integracji Społecznej w Sierakowie oraz lokalnego ośrodka pomocy społecznej. Grupie towarzyszyła Maria Sadowska – córka Barbary i Tomasza Sadowskich – założycieli Fundacji Barka.
 • 15.06.2013 r. w Sali środowiskowo-sportowej w Kwilczu – już po raz 11-ty – odbyła się impreza integracyjna pod nazwą „Dzień Sportu dla Osób Niepełnosprawnych”, organizowana przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwilczu. W XI Dniu Sportu dla Osób Niepełnosprawnych w Kwilczu uczestniczyła 18 osobowa grupa osób z gminy Sieraków;
 • Decyzją Dyrekcji i Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Sierakowie przyznano Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sierakowie statuetkę „Przyjaciela Szkoły” 2012/1013.
 • W dniach od 23 maja do 30 czerwca 2013 r. Stowarzyszenie na rzecz Integracji Osób Starszych i Niepełnosprawnych „Wieś bez granic” z siedzibą w Chorzępowie prowadziło zbiórkę publiczną w formie: zbierania ofiar w naturze. W czasie zbiórki zebrano następujące przedmioty: telewizor „Sony”; antena telewizyjna; dekoder; gra planszowa – 1 szt; zestaw DVD; książki oraz inne publikacje: 54 szt; lodówko-zamrażarka; pochłaniacz kuchenny; kuchenka elektryczna; kuchenka gazowa; zlewozmywak dwukomorowy. W/w przedmioty zostały przeznaczone w całości na cele statutowe Stowarzyszenia. W/w przedmioty przekazano Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sierakowie – na wyposażenie miejsca w w/w Ośrodku, gdzie będzie organizowana integracja środowiskowa.
 • W dniach 18.09.2013 oraz 25.09.2013 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sierakowie odbyły się 2 szkolenia prowadzone przez Pana Marcina Sadowskiego z Fundacji Barka :
  „Podstawy przedsiębiorczości” w dniu 18.09.2013;
  „Osoby niepełnosprawne na rynku pracy” w dniu 25.09.2013 r.
  Szkolenie skierowane było w szczególności: do osób bezrobotnych, osób poszukujących pracy oraz osób niepełnosprawnych.
 • Z inicjatywy asystentów rodziny, w miesiącu sierpniu 2013 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sierakowie odbyły się zajęcia skierowane do rodzin z dziećmi. Zajęcia prowadzone były przez 2 asystentów rodziny: Weronikę Kwaśną oraz Annę Piechowiak. Uczestnictwo w zajęciach było dobrowolne, z czego skorzystały zarówno dzieci objęte, jak i nie objęte wsparciem i pomocą asystentów rodziny.Spotkania odbywały się trzy razy w tygodniu: poniedziałki, wtorki i środy od godz. 16.00 do godz. 18.00 i miały na celu zintegrowanie dzieci i ich rodziców poprzez wspólne spędzanie czasu. Podczas zajęć wykonywano prace plastyczne oraz prace origami. Dzieci wykonywały prace plastyczne m.in. na konkurs pt. „Jak chciałbym spędzić wakacje”. Zajęcia prowadzone przez asystentów rodziny polegały m.in. na wyrobieniu dobrych nawyków żywieniowych poprzez przygotowywanie wspólnych posiłków. Nie zapomniano o zajęciach ruchowych dla dzieci. Na boisku Orlik w Sierakowie odbywały się zabawy i konkursy sportowe, które uczyły dzieci „zdrowej” rywalizacji i współzawodnictwa fair play. Bardzo dużym zainteresowaniem dzieci cieszyło się wspólne oglądanie filmów. W ramach prowadzonych zajęć odbyło się również wspólne zwiedzanie Sierakowskiego zamku. Podczas zajęć dzieciom i rodzicom zapewniono ciepłą herbatę i poczęstunek. Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły w zajęciach wykazując się wspaniałą inicjatywą, wyobraźnią i poczuciem humoru. Na zakończenie dzieci otrzymały dyplomy, drobne upominki oraz nagrody za zajęcie pierwszego miejsca w konkursach.
 • Już po raz trzeci, w kalendarzu Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowie zapisało się Święto Pieczonego Ziemniaka. W tym roku festyn odbył się w piątek – 27 września – na terenie „Przystani nad Wartą”. W imprezie wzięło udział około 30 osób.
 • Danuta Tomaszewska (SAGA) – lokalna artystka z Sierakowa wyszła z inicjatywą upiększenia biura asystentów rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sierakowie. Realizacja pomysłu nastąpiła bardzo szybko. Na ścianie pojawiły się postacie z bajek.
  15. 24.10.2013 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sierakowie gościła 21 osobowa grupa asystentów rodziny z różnych stron Wielkopolski. Wizyta studyjna zorganizowana przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Sierakowie dotyczyła Wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Po raz kolejny mieliśmy okazję przedstawić dobre praktyki z zakresu wspierania rodziny, przyjęte w gminie Sieraków. Przedstawiliśmy trzy prezentacje. Pierwsza prezentacja opracowana przez Emilię Frąckowiak – Kierownika Ośrodka dotyczyła ogólnych zasad wspierania rodziny w gminie Sieraków, w szczególności powołania i działalności Zespołu ds. asysty rodzinnej. Druga prezentacja opracowana przez Agnieszkę Paluszak – starszego specjalistę pracy socjalnej – koordynatora dotyczyła superwizji pracy socjalnej wprowadzonej do pracy grupowej pracowników socjalnych oraz asystentów rodziny. Ostatnia prezentacja opracowana przez Annę Piechowiak oraz Weronikę Kwaśną – asystentów rodziny dotyczyła pracy z rodzinami z problemami opiekuńczo-wychowawczymi. Wizyta studyjna w Sierakowie była również okazją do zaprezentowania prac uczestników Centrum Integracji Społecznej w Sierakowie pod kierunkiem mgr Danuty Tomaszewskiej. Prace zostały wystawione na korytarzu Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowie – na 1 piętrze.
 • W dniu 25.10.2013 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowie odbył się bal Halloweenowy zorganizowany dla grupy samopomocowej działającej przy Ośrodku Pomocy Społecznej
 • Sierakowski Ośrodek Kultury oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowie prowadzili świąteczną zbiórkę zabawek, która trwała od 12.11.13 r. do 02.12.13 r. Zabawki zbierane były w SOK w Sierakowie.
 • W dniach od 29.11.2013 r. do 01.12.2013 r. w Sierakowie odbyła się ŚWIĄTECZNA ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI pod patronatem Banku Żywności, Burmistrza Gminy Sieraków oraz Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowie. Zbiórkę żywności w gminie Sieraków koordynowali Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowie. Wolontariusze Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowie czekali w wybranych sklepach. Poprzez zakup jednego lub dwóch opakowań więcej, szczególnie: ryżu, oleju, konserw, słodyczy i przekazanie produktów wolontariuszom Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowie dyżurującym przy wyjściu sklepów można było wesprzeć osoby potrzebujące z miasta i gminy Sieraków, którym została przekazana żywność. Akcja zorganizowana została w pięciu sierakowskich sklepach: Biedronka, Chata Polska, Groszek, Irena oraz Lewiatan. Przy wystawionych koszach dyżurowali wolontariusze. Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy oraz pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowie i ofiarności społeczności sierakowskiej udało się zebrać 961,681 kg żywności: cukier, mąkę, makaron, ryż, kaszę, konserwy, słodycze, olej, mleko. Najwięcej żywności zebrano w sklepie Lewiatan: 369,325 kg. W sklepie Biedronka zebrano: 233,713 kg., w sklepie Irena: 135,321 kg., w sklepie Chata Polska: 123,095 kg. oraz w sklepie Groszek: 50,547 kg. Zostaliśmy obdarowani również 43,68 kg żywności od nieznanego darczyńcy.
 • W listopadzie w dniach 06.11.2013 r., 13.11.2013 r. i 18.11.2013 r. rodziny objęte wsparciem asystenta rodziny miały możliwość udziału w warsztatach z Panią psycholog Krystyną Dudarską.Zajęcia odbywały się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sierakowie w godzinach od 16.00 do 19.00. Rodzice uczestniczący w warsztatach a nie mający możliwości pozostawienia dzieci pod opieką osoby dorosłej, korzystali z pomocy asystentów rodzin, którzy zapewnili dzieciom opiekę. Tematyka zajęć poruszona na warsztatach dotyczyła problemów wychowawczych z dziećmi i uczyła rodziców jak pomóc dziecku radzić sobie z uczuciami, jak zachęcić ich do współpracy i co zastosować zamiast karania. Szkolenie warsztatowe dawało możliwość rodzicom wcielenia się w rolę swoich dzieci i spojrzenia na dany problem z ich perspektywy. Warsztaty cieszyły się zainteresowaniem a osoby z nich korzystające deklarowały chęć następnych spotkań w przyszłości. Tematy szkolenia były następujące: 1. Jak pomóc dzieciom radzić sobie z uczuciami. 2. Zachęcanie dzieci do współpracy.3. Zamiast karania.
 • 26 grudnia 2013 r. w Klubie Seniora przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Sierakowie miało miejsce otwarcie wystawy pt. „Bożonarodzeniowe inspiracje”. Wystawione prace wykonane zostały przez członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Sierakowie oraz uczestników Centrum Integracji Społecznej w Sierakowie. Prace wystawione przez członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz osoby niezrzeszone obejmowały prace wykonane: szydełkiem, haftem krzyżykowym, techniką: pergamono oraz quilling. Wykorzystując w/w techniki stworzono ręcznie wykonane prezenty, które będą mogły być przekazywane z pokolenia na pokolenie. Autorki prac wyraziły nadzieję, że osoby oglądające wystawę doświadczą satysfakcji z przyswojenia sobie najpierw podstawowych, a z czasem coraz bardziej skomplikowanych wzorów. Wystawa rękodzieła uczestników Centrum Integracji Społecznej w Sierakowie pod kierunkiem Danuty Tomaszewskiej obejmowały prace wykonane w technikach ceramicznych, stolarskich oraz szycia. Wystawa tematycznie związana jest z ideą Stowarzyszenia dla Ludzi i Środowiska w Sierakowie – poprzez inicjowanie, wdrażanie i propagowanie działań na rzecz godnego życia w harmonii ze środowiskiem naturalnym oraz ekorozwoju. Nawiązując do bogatego dziedzictwa kulturowego w swoim regionie, wykonano zabawki dla dzieci inspirowane kulturą słowiańską oraz przyrodą. Przygotowano też prace nawiązujące do środowiska naturalnego – karmniki i domki dla ptaków oraz kotów, mogące stanowić oprócz funkcji użytkowej, ozdobę ogrodu. Ogromne zaangażowanie oraz kreatywność artystyczna uczestników warsztatów sprawiło, że prototypowe prace prezentowane na wystawie mają szansę zaistnieć jako ciekawa inicjatywa, jednocząca walory integracyjne, promocyjne, kulturowe i ekologiczne.
 • 09 grudnia 2013 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sierakowie w godzinach od 16.00 do 18.00 urzędował Św. Mikołaj. Mikołajowi dzielnie asystowały Śnieżynki – pracownicy socjalni: Elżbieta Banaszewska, Agnieszka Paluszak, Katarzyna Rosocha oraz Kinga Szlachetko. Św. Mikołaj był bardzo zadowolony z wizyty, bo na jego zaproszenie odpowiedziało bardzo dużo dzieci. Dzieci robiły sobie zdjęcia z Mikołajem. Dodatkowo Św. Mikołaj obdarował każde dziecko prezentem.
 • W drugą sobotę grudnia, tj. 14.12.br., na nowo wybudowanym Targowisku w Sierakowie odbyła się świąteczna impreza zatytułowana Sierakowski Jarmark Bożonarodzeniowy. Impreza zorganizowana została przez Sierakowski Ośrodek Kultury, Gminę Sieraków, Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowie, Szkołę Podstawową w Sierakowie oraz Nadleśnictwo Sieraków. Organizatorzy zdecydowali, iż całkowity dochód ze sprzedaży zabawek, pochodzących z tegorocznej zbiórki zabawek, przeprowadzonej w dniach 12.11-02.12.br. w Sierakowskim Ośrodku Kultury, przeznaczony zostanie na rzecz podopiecznego Fundacji Dzieciom „Zdążyć z pomocą” – Mateusza Bociana – na pomoc i ochronę zdrowia.
 • 20 grudnia 2013 r. odbyła się Wigilia dla osób samotnych z gminy Sieraków. Wigilia, jak co roku została zorganizowana przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowie we współpracy z Sierakowskim Ośrodkiem Kultury.

POTRZEBY W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ NA ROK 2014

 1. Większe środki finansowe na szkolenie kadry Ośrodka Pomocy Społecznej,
  w szczególności: pracowników socjalnych.
 2.  Środki finansowe na poradnictwo prowadzone przez superwizora pracy socjalnej. Poradnictwo superwizora pracy socjalnej ma mieć na celu zachowanie i wzmocnienie kompetencji zawodowych pracownika socjalnego, utrzymanie wysokiego poziomu świadczonych usług przez Ośrodek Pomocy Społecznej oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego pracowników socjalnych.

Emilia Frąckowiak

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowie