Sprawozdania z działalności za rok 2012

Sprawozdania z działalności za rok 2012

Na podstawie art. 110 ust. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 ze  zmianami) przedstawiam sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowie za rok 2012 wraz z potrzebami w zakresie pomocy społecznej na rok 2013.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA ZA ROK 2012

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowie zrealizował w roku 2012 następujące zadania:

 1. wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 ze  zmianami):

Zadania własne i zlecone:
a) Zapewniono posiłek dla dzieci w Szkole Podstawowej w Sierakowie, Gimnazjum w Sierakowie, Zespole Szkół w Sierakowie, Szkole Podstawowej w Lutomiu, Przedszkolu w Sierakowie, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Międzychodzie i innych szkołach oraz dla osób i rodzin znajdujących się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym, niepełnosprawnym w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Razem programem objęto: 280 osób, z tego 48 ze wsi. Wydano ogółem 41 480 posiłków na łączną kwotę 255 639,72 zł. Doposażono punkty wydawania posiłków: w Szkole Podstawowej w Sierakowie, Przedszkolu w Sierakowie, Szkole Podstawowej w Lutomiu w kwocie ogółem 54 987,14 zł oraz poniesiono koszty dowozu posiłków z Zespołu Szkół w Sierakowie do Szkoły Podstawowej w Sierakowie w kwocie 2 500,00 zł. Ogółem koszt programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (wraz z kosztami obsługi) w roku 2012 wyniósł: 313 126,86 zł (z tego: 186 310,86 zł ze środków Wojewody + 126 816,00 zł. – ze środków własnych gminy, w tym: „wkład do kotła” oraz koszty obsługi przygotowania posiłku).
b) Przyznawano i wypłacano zasiłki okresowe: dla 63 osób (261 świadczeń) w ogólnej kwocie: 69 987,72 zł.
c) Przyznawano i wypłacano zasiłki celowe i w naturze: dla 172 osób w ogólnej kwocie: 215 152,29 zł.
d) Udzielano pomocy w formie pracy socjalnej: dla 280 rodzin (786 osób).
e) Organizowano i świadczono usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania: dla 21 osób – usługi świadczone przez opiekunki Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowie oraz opiekunki Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej.
f) Kierowano do Domu Pomocy Społecznej i ponoszono odpłatność za pobyt mieszkańca gminy w tym domu za 8 mieszkańców w całkowitej kwocie 190 154,45 zł.
g) Sporządzano sprawozdawczość oraz przekazywano ją właściwemu wojewodzie, w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego oraz w wersji papierowej.
h) Współpracowano z instytucjami samorządowymi i pozarządowymi w zakresie pomocy społecznej, w szczególności: z Policją, Pełnomocnikiem Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pedagogami szkolnymi, kuratorami społecznymi oraz sądowymi, Powiatowym Urzędem Pracy, ośrodkami adopcyjnymi, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, organizacjami pozarządowymi.
i) Przyznawano i wypłacano zasiłki stałe: dla 42 osób (416 świadczeń) w ogólnej kwocie: 151 052,69 zł.
j) Opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłek stały.
k) Udzielono pomocy w formie usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – realizacja usług w Środowiskowym Domu Samopomocy w Chrzypsku Wielkim: 6 osobom.
l) Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowie w roku 2012 otrzymał wsparcie na realizację zadania publicznego, realizowanego w ramach: Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 „Asystent rodziny” i „Asystent rodziny – II edycja” w łącznej kwocie 21500,00 zł. Wykonanie dotacji wyniosło 21 485,50 zł, środki własne wyniosły 4 420,68 zł.

 1. wynikające z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U z 2006 r. Nr 139 poz. 992 ze  zmianami):
  Przyznawano i wypłacano świadczenia rodzinne: dla 823 rodzin w łącznej kwocie: 3 017 602,05 zł:
  a) zasiłki rodzinne: w łącznej kwocie: 821 440,00 zł;
  b) dodatki do zasiłków rodzinnych w łącznej kwocie: 522 900,00 zł z tytułu:
  – opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;
  – urodzenia dziecka,
  – samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania,
  – samotnego wychowania dziecka,
  – kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
  – rozpoczęcia roku szkolnego oraz rocznego przygotowania przedszkolnego,
  – podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania,
  – wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej;
  c) zasiłki pielęgnacyjne w łącznej kwocie: 740 673,00 zł,
  d) świadczenia pielęgnacyjne w łącznej kwocie:676 537,39 zł,
  e) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka: 104 000,00 zł
  f) opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia: dla średnio 40 świadczeniobiorców w kwocie 20 732,00 zł.
  g) opłacano składki emerytalno-rentowe za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne: dla średnio 86 osób w łącznej kwocie 122 051,66 zł.
 2. wynikające z ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2010 Nr 234 poz. 1536 z późniejszymi zmianami):
  Współpraca z organizacjami pozarządowymi z zakresu pomocy społecznej.
 3. wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 Nr 164 poz. 1027 z późniejszymi zmianami):
  Prowadzenie spraw w celu potwierdzenia prawa do korzystania ze świadczeń z opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
 4. wynikające z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r., poz. 1228):
  a) Przyznawano i wypłacano następującą pomoc osobom uprawnionym do alimentów: dla 41 rodzin w kwocie: 253 620,00 zł. Zadanie jest realizowane od 01.10.2008 r.
  b) Prowadzono postępowanie wobec osób zobowiązanych do świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego, w przypadku, gdy egzekucja jest bezskuteczna: wobec 49 osób. Zadanie jest realizowane od 01.10.2008 r.

6) inne działania Ośrodka Pomocy Społecznej:

 • W dniu 01.08.2012 r. podpisany został aneks o nr POKL.07.01.01.01-30-029/08-07 do umowy nr POKL.07.01.01-30-029/08-00 pomiędzy Gminą Sieraków – w imieniu której działał Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowie, a Wielkopolskim Urzędem Pracy w Poznaniu na realizację projektu systemowego o nazwie „Aktywność – drogą do sukcesu” na okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Projekt realizowany był z poddziałania 7.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o nazwie: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Koszt projektu w roku 2012 wynosił 102 002,61 zł, w tym środki własne wyniosły 11 550,27 zł oraz pozyskane środki 98 452,34 zł. Celem głównym projektu była aktywizacja społeczna i zawodowa 12 osób z gminy Sieraków w wieku aktywności zawodowej.
 • 8 stycznia 2012 r. w Sierakowskim Ośrodku Kultury odbyła się wystawa i wykład poświęcony Powstaniu Wielkopolskiemu, zorganizowany przez Młodzież uczestniczącą w projekcie „Aktywność – drogą do sukcesu”. Wystawa zorganizowana była przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowie w partnerstwie z Sierakowskim Ośrodkiem Kultury.
 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowie złożył w dniu 30 marca 2012 r. ofertę konkursową, w programie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pn. „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.
 • 12 kwietnia 2012 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowie złożył ofertę konkursową, w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 „Asystent rodziny”.
 • 27 maja 2012 r. (w niedzielę) odbył się festyn z okazji Dnia Dziecka pod nazwą „Mikano i Przyjaciele dla Dzieci”, którego organizatorem było Stowarzyszenie Grupa Muzyczna Mikano. Współorganizatorem festynu byli m.in.: Gmina Sieraków oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowie.
 • 02 sierpnia 2012 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowie złożył ofertę konkursową, w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 „Asystent rodziny – druga edycja”.
 • 22 sierpnia 2012 r. odbyła się VI Edycja „Festiwalu Rzeźb na Piasku” zorganizowana przez Stowarzyszenie dla Ochrony i Promocji Zdrowia Psychicznego „Bądźmy razem” w Międzychodzie oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowie.
 • 03 września 2012 r. w Hali widowiskowo – Sportowej w Międzychodzie odbyła się Międzychodzka Spartakiada Osób Niepełnosprawnych, impreza integracyjna zorganizowana została przez Stowarzyszenie dla Ochrony i Promocji Zdrowia Psychicznego „Bądźmy razem” oraz Środowiskowy Dom Samopomocy w Międzychodzie. W imprezie wzięła udział grupa osób niepełnosprawnych z Sierakowa.
 • 25 września 2012 r. odbyło się II ŚWIĘTO PIECZONEGO ZIEMNIAKA. Tegoroczne spotkanie integracyjne grupy osób z Sierakowa wraz z 2 pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowie, zorganizowane zostało na terenie Przystani nad Wartą w Sierakowie.
 • Od 7 do 9 grudnia 2012 r. gmina Sieraków przyłączyła się do ogólnopolskiej akcji „Świąteczna zbiórka żywności” organizowanej co roku przez Bank Żywności. Zbiórkę żywności w gminie Sieraków koordynowali pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej. Zbiórka żywności prowadzona była pod patronatem Burmistrza Gminy Sieraków i Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowie.

 • 15 grudnia 2012 r. (w sobotę) na sierakowskim rynku, odbył się IV Jarmark Kolędowy, zorganizowany przez Sierakowski Ośrodek Kultury, Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowie oraz Stowarzyszenie Grupa Muzyczna „Mikano”.
 • 21 grudnia 2012 r. odbyła się Wigilia dla osób samotnych z gminy Sieraków. Wigilia zorganizowana była przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowie we współpracy z Sierakowskim Ośrodkiem Kultury. W Wigilii uczestniczyło ogółem 70 osób.

POTRZEBY W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ NA ROK 2013

 1. Usługi psychologiczne i prawne dla klientów OPS;
 2. Klub seniora dla osób starszych w gminie Sieraków;
 3. Stworzenie gminnego systemu pomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym zapewnienia usług specjalistycznych dla w/w osób.
 4.  Aktywizacja społeczności lokalnej;
 5. Inne działania mające na celu rozwój podmiotów ekonomii społecznej;
 6. Wyposażenie nowych pomieszczeń dla Ośrodka Pomocy Społecznej, klubu seniora i inkubatora przedsiębiorczości.

Emilia Frąckowiak

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

w Sierakowie