Sprawozdania z działalności za rok 2011

Sprawozdania z działalności za rok 2011

Na podstawie art. 110 ust. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z późniejszymi zmianami) przedstawiam sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowie za rok 2011 wraz z potrzebami w zakresie pomocy społecznej na rok 2012.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA ZA ROK 2011

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowie zrealizował w roku 2011 następujące zadania:

 1. wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z późniejszymi zmianami):

Zadania własne i zlecone:
a) Zapewniono posiłek dla dzieci w Szkole Podstawowej w Sierakowie, Gimnazjum w Sierakowie, Zespole Szkół w Sierakowie, Szkole Podstawowej w Lutomiu, Przedszkolu w Sierakowie, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Międzychodzie i innych szkołach oraz dla osób i rodzin znajdujących się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym, niepełnosprawnym w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Razem programem objęto: 300 osób, z tego 63 ze wsi. Wydano ogółem 37.609 posiłków na łączną kwotę 167.523,87 zł. Doposażono punkty wydawania posiłków: w Szkole Podstawowej w Sierakowie, Przedszkolu w Sierakowie, Szkole Podstawowej w Lutomiu oraz w Zespole Szkół w Sierakowie w kwocie ogółem 39.968,40 zł oraz poniesiono koszty dowozu posiłków z Zespołu Szkół w Sierakowie do Szkoły Podstawowej w Sierakowie w kwocie 2.500,00 zł. Dodatkowo przyznano 1 świadczenie pieniężne w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności w kwocie 360,00 zł. Ogółem koszt programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (wraz z kosztami obsługi) w roku 2011 wyniósł: 210.352,27 zł (z tego: 159.968,40 zł ze środków Wojewody + 50.383,87 – ze środków własnych gminy, w tym: „wkład do kotła” oraz koszty obsługi przygotowania posiłku).
b) Przyznawano i wypłacano zasiłki okresowe: dla 65 osób (317 świadczeń) w ogólnej kwocie: 89.718,50 zł.
c) Przyznawano i wypłacano zasiłki celowe i w naturze: dla 181 osób w ogólnej kwocie: 130.418,05 zł.
d) Udzielano pomocy w formie pracy socjalnej: dla 789 rodzin.
e) Organizowano i świadczono usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania: dla 25 osób – usługi świadczone przez opiekunki Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowie oraz opiekunki Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej.
f) Kierowano do Domu Pomocy Społecznej i ponoszono odpłatność za pobyt mieszkańca gminy w tym domu za 7 mieszkańców w całkowitej kwocie 206.757,55 zł.
g) Występowano w roku 2011 do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w sprawie podopiecznych o zmotywowanie do podjęcia leczenia w związku z podejrzeniem uzależnienia.
h) Sporządzano sprawozdawczość oraz przekazywano ją właściwemu wojewodzie, w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego oraz w wersji papierowej.
i) Współpracowano z instytucjami samorządowymi i pozarządowymi w zakresie pomocy społecznej, w szczególności: z Policją, Pełnomocnikiem Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pedagogami szkolnymi, kuratorami społecznymi oraz sądowymi, Powiatowym Urzędem Pracy, ośrodkami adopcyjnymi, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, organizacjami pozarządowymi.
j) Przyznawano i wypłacano zasiłki stałe: dla 48 osób (470 świadczeń) w ogólnej kwocie: 150.698,38 zł.
k) Opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłek stały.
l) Udzielono pomocy w formie usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – realizacja usług w Środowiskowym Domu Samopomocy w Chrzypsku Wielkim: 7 osobom.

 1. wynikające z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U z 2006 r. Nr 139 poz. 992 z późniejszymi zmianami):
  Przyznawano i wypłacano świadczenia rodzinne: dla 739 rodzin w łącznej kwocie: 2.808.336,89 zł:
  a) zasiłki rodzinne: w łącznej kwocie: 870.901,00 zł;
  b) dodatki do zasiłków rodzinnych w łącznej kwocie: 657.829,64 zł z tytułu:
  – opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;
  – urodzenia dziecka,
  – samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania,
  – samotnego wychowania dziecka,
  – kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
  – rozpoczęcia roku szkolnego oraz rocznego przygotowania przedszkolnego,
  – podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania,
  – wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej;
  c) zasiłki pielęgnacyjne w łącznej kwocie: 649.332,00 zł,
  d) świadczenia pielęgnacyjne w łącznej kwocie: 529.274,25 zł,
  e) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka: 101.000,00 zł
  f) opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia: dla średnio 33 świadczeniobiorców w kwocie 14.133,60 zł.
  g) opłacano składki emerytalno-rentowe za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne: dla średnio 71 osób w łącznej kwocie 69.641,77 zł.
 2. wynikające z ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2010 Nr 234 poz. 1536 z późniejszymi zmianami):
  Współpraca z organizacjami pozarządowymi z zakresu pomocy społecznej.
 3. wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 Nr 164 poz. 1027 z późniejszymi zmianami):
  Prowadzenie spraw w celu potwierdzenia prawa do korzystania ze świadczeń z opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
 4. wynikające z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r., nr 1, poz. 7):
  a) Przyznawano i wypłacano następującą pomoc osobom uprawnionym do alimentów: dla 35 rodzin w kwocie: 204.990,00 zł. Zadanie jest realizowane od 01.10.2008 r.
  b) Prowadzono postępowanie wobec osób zobowiązanych do świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego, w przypadku, gdy egzekucja jest bezskuteczna: wobec 45 osób. Zadanie jest realizowane od 01.10.2008 r.
 5. wynikające z rozporządzenia z dnia 26 lipca 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2011 r. huraganu, deszczu nawalnego lub przymrozków wiosennych (Dz. U. Nr 167, poz. 996).
  Udzielono pomocy 2 rodzinom rolniczym w ogólnej kwocie: 5.000,00 zł.
 6. inne działania Ośrodka Pomocy Społecznej:
 • W dniu 12.08.2011 r. podpisany został aneks o nr POKL.07.01.01.01-30-029/08-05 do umowy nr POKL.07.01.01-30-029/08-00 pomiędzy Gminą Sieraków – w imieniu której działał Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowie, a Wielkopolskim Urzędem Pracy w Poznaniu na realizację projektu systemowego o nazwie „Aktywność – drogą do sukcesu” na okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. Projekt realizowany był z poddziałania 7.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o nazwie: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Koszt projektu w roku 2011 wynosił 63.291,94 zł, w tym środki własne wyniosły 6.645,65 zł. Celem głównym projektu była aktywizacja społeczna i zawodowa 14 osób z gminy Sieraków w wieku aktywności zawodowej.
 • W dniu 17 stycznia 2011 r. odbyła się wystawa prac Beneficjentów projektu „Aktywność – drogą do sukcesu”. Wystawa zorganizowana została przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowie w partnerstwie z Powiatową Instytucją Kulturalną – Muzeum Zamkiem Opalińskich w Sierakowie.
 • Odbyły się spotkania lokalnych liderów z gminy Sieraków z przedstawicielem Fundacji Barka w Poznaniu – Piotrem Szymańskim, na rzecz budowania partnerstwa lokalnego.
 • Podejmowanie działań na rzecz ekonomii społecznej: wizyta studyjna w Centrum Integracji Społecznej w Pniewach oraz udział w wizycie studyjnej zorganizowanej przez Fundację Wspólnoty Wzajemnej Barka w Poznaniu.
 • W dniu 07 kwietnia 2011 r. odbyło się spotkanie słowno – muzyczne młodzieży ponadgimnazjalnej z Januszem Waścińskim – gitarzystą, wokalistą i tekściarzem. Główną tematyką i celem spotkania była profilaktyka alkoholowa pierwszego stopnia skierowana do młodzieży ponadgimnazjalnej. Organizatorem spotkania był Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowie oraz Pełnomocnik d.s. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 • Dnia 29 maja 2011 r. (w niedzielę) odbył się festyn dla dzieci z okazji „Dnia Dziecka”, zorganizowany przez Stowarzyszenie Grupę Muzyczną Mikano oraz Ośrodek Pomocy Społecznej i Gminę Sieraków.
 • Grupa 25 osób z gminy Sieraków pod opieką pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowie, wzięła udział w Dniach Sportu Osób Niepełnosprawnych, organizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwilczu przy współudziale Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.
 • Mieszkańcy gminy Sieraków – uczestnicy terapii zajęciowej Środowiskowego Domu Samopomocy w Chrzypsku Wielkim, wzięli udział w IV Spartakiadzie Osób Niepełnosprawnych w Kwilczu o Puchar Posła Jakuba Rutnickiego.
 • W dniu 23.08.2011 r. grupa osób niepełnosprawnych z gminy Sieraków wraz z pracownikami socjalnymi Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowie, uczestniczyła w V Edycji Festiwalu Rzeźb na Piasku w Międzychodzie.
 • Ośrodek Pomocy Społecznej Sierakowie, zorganizował Święto Pieczonego Ziemniaka, które miało cel integracyjny.
 • Doposażenie 4 punktów wydawania posiłków z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”: Szkoły Podstawowej w Sierakowie, Przedszkola w Sierakowie, Szkoły Podstawowej w Lutomiu oraz Zespołu Szkół w Sierakowie o łącznej wartości: 39.968,00 zł.
 • W dniach od 2 do 4 grudnia 2011 r. odbyła się Świąteczna Zbiórka Żywności pod patronatem Banków Żywności. Zbiórkę żywności w gminie Sieraków prowadzili pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej oraz wolontariusze i harcerze.
 • Organizacja wspólnie z Sierakowskim Ośrodkiem Kultury w dniu 10.12.2011 r. festynu mikołajkowego dla dzieci pn. „Miasto Aniołów” oraz wydanie dzieciom mikołajkowych paczek.
 • Organizacja wspólnie z Sierakowskim Ośrodkiem Kultury w dniu 22.12.2011 r. – Wigilii dla osób samotnych, które nie mają możliwości spędzenia świąt z najbliższą rodziną. W Wigilii uczestniczyło koło 60 osób. Dodatkowo OPS dostarczył 16 paczek osobom chorym i leżącym, które nie mogły uczestniczyć w Wigilii.

POTRZEBY W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ NA ROK 2012

 1. Usługi psychologiczne dla klientów OPS;
 2. Dzienny Dom Pobytu dla osób starszych w gminie Sieraków;
 3. Centrum Integracji Społecznej w gminie Sieraków;
 4. Stworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną;
 5. Stworzenie gminnego systemu pomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym zapewnienia usług specjalistycznych dla w/w osób.
 6. Aktywizacja społeczności lokalnej;
 7. Inne działania mające na celu rozwój podmiotów ekonomii społecznej.
 8. Liczniejsze i większe pomieszczenia dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowie.
 9. Wyposażenie nowych pomieszczeń dla Ośrodka Pomocy Społecznej.

Emilia Frąckowiak

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowie