Sprawozdania z działalności za rok 2010

Sprawozdania z działalności za rok 2010

Na podstawie art. 110 ust. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z późniejszymi zmianami) przedstawiam sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowie za rok 2010 wraz z potrzebami w zakresie pomocy społecznej na rok 2011.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA ZA ROK 2010
Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowie zrealizował w roku 2010 następujące zadania:

 1. wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z późniejszymi zmianami):
  Zadania własne i zlecone:
  a) Udzielono schronienia: 1 osobie w kwocie 528,00 zł z powodu bezdomności.
  b) Zapewniono posiłek dla dzieci w Szkole Podstawowej w Sierakowie, Gimnazjum w Sierakowie, Zespole Szkół w Sierakowie, Szkole Podstawowej w Lutomiu, Przedszkolu w Sierakowie, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sierakowie i innych szkołach oraz dla osób i rodzin znajdujących się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym, niepełnosprawnym w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Razem programem objęto: 224 osoby, z tego 35 ze wsi. Wydano ogółem 28.948 posiłków na łączną kwotę 192.583 zł. Doposażono punkty wydawania posiłków: w Szkole Podstawowej w Sierakowie, Przedszkolu w Sierakowie oraz Szkole Podstawowej w Lutomiu w kwocie ogółem 21.191,00 zł oraz poniesiono koszty dowozu posiłków z Zespołu Szkół w Sierakowie do Szkoły Podstawowej w Sierakowie w kwocie 2.500,00 zł. Dodatkowo przyznano 1 świadczenie pieniężne w postaci zasiłek celowego na zakup posiłku lub żywności w kwocie 180,00 zł. Ogółem koszt programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (wraz z kosztami obsługi) w roku 2010 wyniósł: 216.454 zł (z tego: 110.006,00 zł ze środków Wojewody + 106.448,00 – ze środków własnych gminy, w tym: „wkład do kotła” oraz koszty obsługi przygotowania posiłku).
  c) Przyznawano i wypłacano zasiłki okresowe: dla 78 osób (344 świadczeń) w ogólnej kwocie: 88.027,00 zł.
  d) Przyznawano i wypłacano zasiłki celowe i w naturze: dla 270 osób w ogólnej kwocie: 136.019,00 zł.
  e) Udzielano pomocy w formie pracy socjalnej: dla 590 rodzin.
  f) Organizowano i świadczono usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania: dla 33 osób – usługi świadczone przez opiekunki Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowie oraz opiekunki Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej.
  g) Kierowano do Domu Pomocy Społecznej i ponoszono odpłatność za pobyt mieszkańca gminy w tym domu za 7 mieszkańców w całkowitej kwocie 189.183,00 zł.
  h) Występowano w roku 2010 do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w sprawie podopiecznych o zmotywowanie do podjęcia leczenia w związku z podejrzeniem uzależnienia.
  i) Sporządzano sprawozdawczość oraz przekazywano ją właściwemu wojewodzie, w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego oraz w wersji papierowej.
  j) Współpracowano z instytucjami samorządowymi i pozarządowymi w zakresie pomocy społecznej, w szczególności: z policją, Pełnomocnikiem Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pedagogami szkolnymi, kuratorami społecznymi oraz sądowymi, Powiatowym Urzędem Pracy, ośrodkami adopcyjnymi, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, organizacjami pozarządowymi.
  k) Przyznawano i wypłacano zasiłki stałe: dla 47 osób (436 świadczeń) w ogólnej kwocie: 148.923 zł.
  l) Opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłek stały.
  m) Udzielono pomocy w formie usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – realizacja usług w Środowiskowym Domu Samopomocy w Chrzypsku Wielkim: 9 osobom.
 2. wynikające z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U z 2006 r. Nr 139 poz. 992 z późniejszymi zmianami):
  Przyznawano i wypłacano świadczenia rodzinne: dla 709 rodzin w łącznej kwocie: 2.502.122,00 zł:
  a) zasiłki rodzinne: w łącznej kwocie: 899.474,00 zł;
  b) dodatki do zasiłków rodzinnych w łącznej kwocie: 623.801 zł z tytułu:
  – opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;
  – urodzenia dziecka,
  – samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania,
  – samotnego wychowania dziecka,
  – kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
  – rozpoczęcia roku szkolnego oraz rocznego przygotowania przedszkolnego,
  – podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania,
  – wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej;
  c) zasiłki pielęgnacyjne w łącznej kwocie: 556.155,00 zł,
  d) świadczenia pielęgnacyjne w łącznej kwocie: 315.692,00 zł,
  e) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka: 107.000,00 zł
  f) opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia: dla średnio 15 świadczeniobiorców w kwocie 6.084,00 zł.
  g) opłacano składki emerytalno-rentowe za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne: dla średnio 27 osób w łącznej kwocie 36.948 zł.
 3. wynikające z ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2010 Nr 234 poz. 1536 z późniejszymi zmianami):
  Współpraca z organizacjami pozarządowymi z zakresu pomocy społecznej.
 4. wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 Nr 164 poz. 1027 z późniejszymi zmianami):
  Prowadzenie spraw w celu potwierdzenia prawa do korzystania ze świadczeń z opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
 5. wynikające z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r., nr 1, poz. 7):
  a) Przyznawano i wypłacano następującą pomoc osobom uprawnionym do alimentów: dla 30 rodzin w kwocie: 159.010,00 zł. Zadanie jest realizowane od 01.10.2008 r.
  b) Prowadzono postępowanie wobec osób zobowiązanych do świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego, w przypadku, gdy egzekucja jest bezskuteczna: wobec 55 osób. Zadanie jest realizowane od 01.10.2008 r.
 6. wynikające z rozporządzenia z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez powódź, obsunięcie się ziemi lub huragan w 2010 r. (Dz. U. Nr 132, poz. 889).
  Udzielono pomocy 33 rodzinom rolniczym w ogólnej kwocie: 75.808,29 zł, w tym:
  a) dla gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 5h w kwocie 4.000,00 zł: 6 rodzinom;
  b) dla gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 5h w kwocie 2.000,00 zł (w przypadku, gdy nie została zawarta umowa ubezpieczeniowa): 25 rodzinom;
  c) dla gospodarstw rolnych o powierzchni do 5 ha w kwocie 1.000,00 zł (w przypadku, gdy nie została zawarta umowa ubezpieczeniowa): 2 rodzinom.
   
 7. inne działania Ośrodka Pomocy Społecznej:
 • W dniu 27.05.2010 r. podpisany został aneks o nr POKL.07.01.01.01-30-029/08-02 do umowy nr POKL.07.01.01-30-029/08-00 pomiędzy Gminą Sieraków – w imieniu której działał Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowie, a Wielkopolskim Urzędem Pracy w Poznaniu na realizację projektu systemowego o nazwie „Aktywność – drogą do sukcesu” na okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. Projekt realizowany był z podziałania 7.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o nazwie: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Koszt projektu w roku 2010 wynosił 70.269,67 zł, w tym środki własne wyniosły 7.378,32 zł. Celem głównym projektu była aktywizacja zawodowa i społeczna 12 osób w wieku produkcyjnym, którzy pozostawali bez pracy w gminie Sieraków i jednocześnie korzystali z pomocy społecznej.
 • Ogłoszenie i rozstrzygnięcie konkursu plastycznego na logo Ośrodka Pomocy Społecznej
  w Sierakowie.
 • Dnia 22 maja 2010 r. (w sobotę) odbył się festyn dla dzieci pod nazwą „Mikano i przyjaciele dla dzieci” zorganizowany przez Stowarzyszenie Grupę Muzyczną Mikano oraz Ośrodek Pomocy Społecznej i Gminę Sieraków.
 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowie złożył w dniu 17.06.2010 r. wniosek do Alior Bank w Poznaniu o dofinansowanie projektu DOM Z WYŻSZĄ KULTURĄ.
 • Podejmowanie działań na rzecz ekonomii społecznej: udział w wizytach studyjnych: Krakowie i Cieszynie oraz w Kamionce, Brodnicy i Nidzicy, podejmowanie pierwszych działań na rzecz budowania partnerstwa lokalnego o zasięgu powiatowym.
 • Doposażenie 3 punktów wydawania posiłków z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”: Szkoły Podstawowej w Sierakowie, Przedszkola w Sierakowie oraz Szkoły Podstawowej w Lutomiu o łącznej wartości: 21.191,00 zł.
 • Wydanie dzieciom z okazji Bożego Narodzenia 117 paczek.
 • Organizacja wspólnie z Sierakowskim Ośrodkiem Kultury w dniu 22.12.2010 r. – Wigilii dla osób samotnych, które nie mają możliwosci spędzenia świąt z najbliższą rodziną. W Wigilii uczestniczyło koło 60 osób. Dodatkowo OPS dostarczył 17 paczek osobom chorym i leżącym, które nie mogły uczestniczyć w Wigilii.

POTRZEBY W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ NA ROK 2011

 1. Usługi psychologiczne dla klientów OPS;
 2. Dzienny Dom Pobytu dla osób starszych w gminie Sieraków;
 3. Centrum Integracji Społecznej w gminie Sieraków;
 4. Stworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną;
 5. Stworzenie gminnego systemu pomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym zapewnienia usług specjalistycznych dla w/w osób.
 6. Aktywizacja społeczności lokalnej;
 7. Inne działania mające na celu rozwój podmiotów ekonomii społecznej.

Emilia Frąckowiak

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowie