Sprawozdania z działalności za rok 2009

Sprawozdania z działalności za rok 2009

Sieraków, 08.03.2010 r.


Grzegorz Adamczak
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sierakowie


OPS-1030/50/2010


Na podstawie art. 110 ust. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593 z późniejszymi zmianami) przedstawiam sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowie za rok 2009 wraz z potrzebami w zakresie pomocy społecznej na rok 2010.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA ZA ROK 2009

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowie w roku 2009 realizował w szczególności zadania wynikające z następujących przepisów prawnych:

 1. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 115 poz. 728 z późniejszymi zmianami):
  Zadania własne i zlecone:

  a) Udzielono schronienia: 1 osobie w kwocie 558,00 zł z powodu bezdomności.
  b) Zapewniono posiłek dla dzieci w Szkole Podstawowej w Sierakowie, Gimnazjum w Sierakowie, Zespole Szkół w Sierakowie, Szkole Podstawowej w Lutomiu, Przedszkolu w Sierakowie, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sierakowie i innych szkołach oraz dla osób i rodzin znajdujących się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym, niepełnosprawnym w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Razem programem objęto: 204 osoby, z tego 50 ze wsi. Wydano ogółem 26.726 posiłków na łączną kwotę 108.993,05 zł. Doposażono stołówkę Zespołu Szkół w Sierakowie w kwocie 3.000,00 zł oraz poniesiono koszty dowozu posiłków z Zespołu Szkół w Sierakowie do Szkoły Podstawowej w Sierakowie w kwocie 2.300,00 zł. Ogółem koszt programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (wraz z kosztami obsługi) w roku 2009 wyniósł: 163.057,00 zł (z tego: 75.000,00 zł ze środków Wojewody + 88.057,00 – ze środków własnych gminy, w tym: posiłki oraz koszty obsługi przygotowania posiłku).
  c) Przyznawano i wypłacano zasiłki okresowe: dla 69 osób (367 świadczeń) w ogólnej kwocie: 90.131,00 zł.
  d) Przyznawano i wypłacano zasiłki celowe i w naturze: dla 322 osób w ogólnej kwocie: 143.199,00 zł.
  e) Udzielano pomocy w formie pracy socjalnej: dla 197 rodzin.
  f) Organizowano i świadczono usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania: dla 37 osób – usługi świadczone przez opiekunki Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowie oraz opiekunki Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej.
  g) Kierowano do Domu Pomocy Społecznej i ponoszono odpłatność za pobyt mieszkańca gminy w tym domu za 7 mieszkańców w całkowitej kwocie 174.656,76 zł.
  h) Występowano w roku 2009 do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w sprawie podopiecznych o zmotywowanie do podjęcia leczenia w związku z podejrzeniem uzależnienia.
  i) Sporządzano sprawozdawczość oraz przekazywano ją właściwemu wojewodzie, w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego oraz w wersji papierowej.
  j) Współpracowano z instytucjami samorządowymi i pozarządowymi w zakresie pomocy społecznej, w szczególności: z policją, Pełnomocnikiem Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pedagogami szkolnymi, kuratorami społecznymi oraz sądowymi, Powiatowym Urzędem Pracy, ośrodkami adopcyjnymi, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, organizacjami pozarządowymi.
  k) Przyznawano i wypłacano zasiłki stałe: dla 42 osób (405 świadczeń) w ogólnej kwocie: 139.575,00 zł.
  l) Opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłek stały.
  m) Udzielono pomocy w formie usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – realizacja usług w Środowiskowym Domu Samopomocy w Chrzypsku Wielkim: 9 osobom.
 2. ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U z 2006 r. Nr 139
  poz. 992 z późniejszymi zmianami):
  Przyznawano i wypłacano świadczenia rodzinne: dla 1.887 rodzin w łącznej kwocie: 2.205.337,00 zł:
  a) zasiłki rodzinne: w łącznej kwocie: 780.026,00 zł;
  b) dodatki do zasiłków rodzinnych w łącznej kwocie: 676.114,00 zł z tytułu:
  – opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;
  – urodzenia dziecka,
  – samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania,
  – samotnego wychowania dziecka,
  – kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
  – rozpoczęcia roku szkolnego oraz rocznego przygotowania przedszkolnego,
  – podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania,
  – wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej;
  c) zasiłki pielęgnacyjne w łącznej kwocie: 468.945,00 zł,
  d) świadczenia pielęgnacyjne w łącznej kwocie: 151.252,00 zł,
  e) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka: 620.197,00 zł
  f) opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia: dla 11 świadczeniobiorców w kwocie 4.603,00 zł.
  g) opłacano składki emerytalno-rentowe za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne: dla 18 w łącznej kwocie 20.975,00 zł.
 3. ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r.
  (Dz.U. z 2003 Nr 96 poz. 873 z późniejszymi zmianami):
  Współpraca z organizacjami pozarządowymi z zakresu pomocy społecznej.
 4. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych:
  Prowadzono sprawy w celu potwierdzenia prawa do korzystania ze świadczeń z opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – wydano 6 decyzji dla 6 osób.
 5. ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r., nr 1, poz. 7):
  a) Przyznawano i wypłacano następującą pomoc osobom uprawnionym do alimentów: dla 29 rodzin w kwocie: 129.520,00 zł. Zadanie jest realizowane od 01.10.2008 r.
  b) Prowadzono postępowanie wobec osób zobowiązanych do świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego, jeżeli egzekucja prowadzona jest przez komornika sądowego jest bezskuteczna: wobec 34 osób. Zadanie jest realizowane od 01.10.2008 r.
   
 6. inne działania Ośrodka Pomocy Społecznej:
 • W dniu 24.06.2009 r. podpisany został aneks o nr POKL.07.01.01.01-30-029/08-1 do umowy nr POKL.07.01.01-30-029/08-00 pomiędzy Gminą Sieraków – w imieniu której działał Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowie, a Wielkopolskim Urzędem Pracy w Poznaniu na realizację projektu systemowego o nazwie „Aktywność – drogą do sukcesu” na okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. Projekt realizowany był z podziałania 7.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o nazwie: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Koszt projektu w roku 2009 wynosił 60.993,90 zł, w tym środki własne wyniosły 7.173,30 zł. Celem głównym projektu była aktywizacja zawodowa i społeczna 14 osób w wieku produkcyjnym, którzy pozostawali bez pracy w gminie Sieraków i jednocześnie korzystali z pomocy społecznej. Cele szczegółowe projektu były następujące: pobudzenie beneficjentów do aktywności społecznej, do aktywności zawodowej, możliwość podniesienia kwalifikacji poprzez udział w kursie informatycznym oraz kursie językowym, dostarczenie niezbędnej wiedzy do samodzielnego poszukiwania pracy, wyuczenie umiejętności autoprezentacji i samodzielnego poruszania się na rynku pracy, próba zniwelowania barier psychologicznych, próba rozwiązania problemów psychologicznych oraz prawnych beneficjentów oraz osób z ich najbliższego środowiska.
 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowie wziął udział w „Dniach Przedsiębiorczości” organizowanych przez Zespół Szkół w Sierakowie. W ramach w/w dniach przyjęto 2 uczniów;
 • W dniu 05.05.2009 roku, Kierownik i pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowie wraz z kilkoma osobami niepełnosprawnymi z Gminy Sieraków, uczestniczyli w „pikniku majowym” zorganizowanym przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Chrzypsku Wielkim. W ciekawym programie wycieczki znalazły się między innymi: zwiedzanie ośrodka, prezentacja filmu z okazji „10-lecia działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Chrzypsku Wielkim”, upominki, słodki poczęstunek oraz pyszny obiad. Osoby niepełnosprawne biorące udział w wyjeździe, otrzymały paczki niespodzianki.
 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowie weryfikował dzieci na kolonię: „Wypoczynek 2009”.
 • Dnia 02 września 2009 r. w Muzeum – Zamku Opalińskich w Sierakowie odbyło się szkolenie pt. Ochrona danych osobowych oraz informacji niejawnych w ośrodkach pomocy społecznej. Szkolenie prowadził R. Andruszczak – wykładowca z Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu (WOKiSS). Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowie gościł kadrę pomocy społecznej z Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzypsku Wielkim, Środowiskowego Domu Samopomocy w Chrzypsku Wielkim, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Międzychodzie oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzychodzie. W szkoleniu wzięły udział ogółem 32 osoby.
 • W dniu 05 września 2009 r. 30 osobowa grupa dzieci wraz z opiekunami z gminy Sieraków wzięła udział w IX edycji Dni Sportu dla osób niepełnosprawnych w Kwilczu. Impreza miała miejsce w środowiskowej Sali sportowej w Zespole Szkół w Kwilczu. W imprezie wzięli udział przedstawiciele sąsiednich gmin, powiatu międzychodzkiego oraz przedstawiciele instytucji pomocy społecznej: m.in. Julian Mazurek – Starosta Międzychodzki, Burmistrz Gminy Sieraków – Mieczysław Trafis, Przewodniczący Rady Miejskiej w Sierakowie – Grzegorz Adamczak, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowie – Emilia Frąckowiak oraz Prezes Stowarzyszenia „Bądźmy Razem” – Jadwiga Kot. Swoją obecnością zaszczycił Jakub Rutnicki – Poseł na Sejm RP. Wyjątkowym gościem „olimpiady” była młoda artystka Karolina Szudra z Międzyrzecza. Impreza miała charakter ponadpowiatowy. W imprezie uczestniczyły m.in. osoby niepełnosprawne z Chrzypska Wielkiego, Stęszewa, Pniew, Domu Pomocy Społecznej w Łyżeczkach, Domu Pomocy Społecznej Piłka-Zamyślin. Imprezę uroczyście otworzyła Halina Sierszulska – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwilczu. Kilka serdecznych słów powiedział Jakub Rutnicki – Poseł na Sejm RP oraz Starosta Międzychodzi – Julian Mazurek. Z przepięknym i wzruszającym recitalem wystąpiła artystka Karolina Szulga. Swój koncert zakończyła przepiękną piosenką „Bądźcie pozdrowieni Nadwrażliwi”. Wszyscy bawili się świetnie. Były gry, zabawy, rozmaite konkurencje sportowe oraz tańce. Najlepsi zostali uhonorowani nagrodami.
 • W dniu 13 listopada 2009 r. odbyło się spotkanie dyskusyjne z osobami zaangażowanymi w rozwiązanie problemów społecznych w ramach prac nad „Strategią Polityki Społecznej dla Wielkopolski do roku 2020”. Spotkanie było zorganizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowie. Miało miejsce w Urzędzie Gminy w Sierakowie, a jego tematem była sytuacja demograficzno-ekonomiczna oraz atmosfera społeczna panująca w gminie Sieraków. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowie, Pełnomocnik Burmistrza d.s. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przedstawiciele organizacji pozarządowej Caritas. „Diagnozę polityki społecznej województwa wielkopolskiego” w gminie Sieraków przeprowadziło Centrum Badań Stosowanych Ultex Ankieter.
 • W dniach od 4 do 6 grudnia 2009 r. w gminie Sieraków zorganizowana została zbiórka żywności. Prowadził ją wraz z wolontariuszami starszy pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowie. Zbiórka żywności zbieranej w ramach akcji Banku Żywności, przyniosła kolejny raz satysfakcję zbierającym. W akcji czynnie wzięli udział Harcerze działający przy Zespole Szkół w Sierakowie. Wśród zebranej żywności najwięcej znalazło się słodyczy: pierników, ciastek, bombonierek, czekolad, batoników oraz cukierków. Ponadto zebrano produkty spożywcze, takie, jak: cukier, mąka, makaron, ryż, olej, masło, dżemy, w sumie ponad 300 kg. W dalszej kolejności, żywność była paczkowana i rozdysponowywana przez Zespół Caritas – dla najbardziej potrzebujących z gminy Sieraków.
 • W dniu 30 listopada 2009 r. w siedzibie Sierakowskiego Ośrodka Kultury odbyła się Konferencja promująca Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 w ramach projektu systemowego ,,Aktywność-drogą do sukcesu” oraz Gminne Obchody Dnia Pracownika Socjalnego- zorganizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowie. Celem konferencji było zapoznanie uczestników Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki 2007-2013, szczególnie jego celami i priorytetami. Konferencję uroczyście otwarła Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Emilia Frąckowiak. Mieczysław Trafis – Burmistrz Gminy Sieraków złożył życzenia pracownikom pomocy społecznej. Prelekcje w trakcie konferencji poprowadzone zostały przez zaproszonego gościa, pracownika Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu Panią Agnieszkę Andrzejewską nt. ,,Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2007-2013 jako szansy dla Ośrodków Pomocy Społecznej w Sierakowie” oraz przez Panią Agnieszkę Paluszak – koordynatora projektu nt. ,,Aktywność-drogą do sukcesu”.W konferencji udział wzięły: władze Gminy Sieraków, radni, kierownicy jednostek organizacyjnych, pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej i przede wszystkim, Beneficjenci projektu systemowego. Uczestnicy konferencji mieli możliwość dyskusji i zadawania pytań, dotyczących problemów występujących podczas realizacji projektu, a także poznania możliwości wsparcia, jakie niesie program Operacyjny Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wszyscy uczestnicy konferencji otrzymali materiały promocyjne w postaci notatników i długopisów. Na zakończenie konferencji zaprezentowano film dokumentalny pt. „Zawód pracownik socjalny” – produkcji Video Studio Gdańsk. Po konferencji na uczestników czekał słodki poczęstunek.
 • 06 grudnia 2009 r. (w niedzielę) o godzinie 19.30 w Kościele w Sierakowie odbył się koncert zespołu Siewcy Lednicy zorganizowany przez Sierakowski Ośrodek Kultury, Parafię w Sierakowie, Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowie, Bibliotekę Publiczną w Sierakowie oraz Muzeum – Zamek Opalińskich. Koncert był mikołajkowym prezentem dla mieszkańców Sierakowa. Zespół wniósł wiele pozytywnej energii do Kościoła w Sierakowie. Bawili się wszyscy bez względu na wiek: dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe. Wszyscy klaskali w rytm muzyki, nie obyło się również bez tańców.
 • 13 grudnia (w niedzielę) odbyła się Wigilia dla osób samotnych zorganizowana przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowie we współpracy z Sierakowskim Ośrodkiem Kultury. W Wigilii uczestniczyło ogółem 60 osób. Wśród zaproszonych gości był Mieczysław Trafis – Burmistrz Gminy Sieraków, ks. Kan. Zbigniew Woźniak, Grzegorz Adamczak – Przewodniczący Rady Miejskiej w Sierakowie oraz radni: Leonard Augustyniak oraz Andrzej Malujda. Uroczystość otworzyła Emilia Frąckowiak – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowie oraz Witold Kmieciak. W części artystycznej dzieci z Przedszkola w Sierakowie pod kierownictwem Lucyny Zalwowskiej zachwyciły wszystkich przedstawieniem Bożonarodzeniowym. W dalszej części wystąpił chór im. B. Dembińskiego pod kierownictwem M. Chojeckiej – Polackiej, przy akompaniamencie B. Polackiego. Chór tradycyjnie wprowadził wszystkich w przepiękny nastrój bożonarodzeniowy. Po części artystycznej składane były życzenia wigilijne oraz noworoczne przez Burmistrza Gminy Sieraków oraz ks. Kan. Zbigniewa Woźniaka. Uczestnicy spotkania przełamali się opłatkiem i przystąpili do wieczerzy wigilijnej. Na zakończenie Wigilii rozdano skromne upominki.
 • Na specjalne zaproszenie Ośrodka Pomocy Społecznej do Sierakowa przyjechał Święty Mikołaj. W dniach od 17 do 21 grudnia 2009 r. Święty Mikołaj z workiem prezentów przemierzył wiele dróg w gminie Sieraków. Odwiedził ponad 100 dzieci z rodzin wielodzietnych oraz dzieci niepełnosprawnych. Święty Mikołaj po rozdaniu wszystkich prezentów, podziękował za gościnę i ruszył w dalszą drogę.
 • Występowano w roku 2009 do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w sprawie podopiecznych o zmotywowanie do podjęcia leczenia w związku z podejrzeniem uzależnienia.
 • Sporządzano sprawozdawczość oraz przekazywano ją właściwemu wojewodzie, w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego oraz w wersji papierowej.
 • Współpracowano z instytucjami samorządowymi i pozarządowymi w zakresie pomocy społecznej, w szczególności: z policją, Pełnomocnikiem Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pedagogami szkolnymi, kuratorami społecznymi oraz sądowymi, Powiatowym Urzędem Pracy, ośrodkami adopcyjnymi, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, organizacjami pozarządowymi.

POTRZEBY W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ NA ROK 2010

 1. poradnictwo psychologiczne oraz prawne skierowane do podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowie;
 2. stworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną;
 3. stworzenie gminnego systemu pomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym zapewnienia usług specjalistycznych dla w/w osób.

mgr Emilia Frąckowiak
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sierakowie


Do wiadomości:
1. Burmistrz Gminy Sieraków;
2. a/a.