Zatrudnienie, szkolenia, ocena, wynagrodzenia

Zatrudnienie, szkolenia, ocena, wynagrodzenia

Zatrudnianie 

W Ośrodku Pomocy Społecznej w Sierakowie według stanu na dzień 25 sierpnia 2009 r. zatrudnionych jest ogółem 16 osób, z czego: 14 osób na 1 etat, 1 osoba na ¾ etatu oraz 1 osoba na ¼ etatu. Tryb zatrudniania pracowników w Ośrodku jest następujący:

  • na stanowiska urzędnicze (np. kierownik, główna księgowa, referent): rekrutacja konkursowa;
  • na pozostałe stanowiska, czyli stanowiska nie urzędnicze (np. pracownik socjalny, opiekunka, pomoc biurowa) – w szczególności: poprzez ogłoszenie na stronie internetowej, zgłoszenie zapotrzebowania do Powiatowego Urzędu Pracy.

Szkolenie pracowników

Szkolenia pracowników są prowadzone bezpłatnie przez Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu, natomiast pozostałe szkolenia – zgodnie z zapotrzebowaniem przez firmy szkoleniowe. Firmy szkoleniowe wybierane są zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych. Problematyka szkoleniowa to np. ochrona danych osobowych, postępowanie administracyjne. Poza tym pracownicy Ośrodka, którzy ponoszą swoje kwalifikacje zawodowe mają prawo wnioskować do Kierownika o urlop szkoleniowy oraz pomoc finansową na podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych.

Ocena pracowników

Ocenie podlega pracownik Ośrodka zatrudniony na stanowisku urzędniczym. Oceny dokonuje Kierownik Ośrodka raz na dwa lata. Ocena ma formę pisemną oraz zostaje dołączona do akt osobowych. Kierownik ocenia w szczególności: przestrzeganie Konstytucji RP i innych przepisów, stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych, wiedzę i umiejętności fachowe, wykonywanie poleceń, ocenę sytuacji, produktywność, jakość pracy, relacje ze współpracownikami, relacje z przełożonym, podejście do „klientów”, wygląd zewnętrzny, kondycję psychofizyczną, obowiązkowość i inicjatywę.

System wynagrodzeń

System wynagrodzeń określa Regulamin wynagradzania pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowie. Dla przykładu miesięczne wynagrodzenie zasadnicze wynika z przyznanej przez pracodawcę kategorii zaszeregowania. Tabela wynagradzania zasadniczego określa wynagrodzenia od III do XIX kategorii zaszeregowania.

Opracowała: Joanna Rogowska