Uwarunkowania prawne działalności instytucji

Uwarunkowania prawne działalności instytucji

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowie jest instytucją organizacyjną gminy utworzoną na mocy Uchwały nr XIII/70/90 Rady Miejskiej Miasta i Gminy w Sierakowie, z dnia 27 kwietnia 1990 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowie działa m.in. na podstawie:

 1. ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142 poz.
  1591 z późniejszymi zmianami),
 2. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004r. Nr 64 poz. 593
  z późniejszymi zmianami),
 3. ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U z 2003r. Nr 228
  poz.2255 z późniejszymi zmianami),
 4. ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami),
 5. innych ustaw nakładających zadania na Ośrodki Pomocy Społecznej oraz zleconych na podstawie upoważnień ustawowych przez organy Gminy do realizacji przez ośrodki pomocy społecznej.
 6. statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowie.

Opracowała: Joanna Rogowska