Systemy zarządzania

Systemy zarządzania

Schemat struktury zarządzania


Na czele Ośrodka stoi Kierownik, który jest odpowiedzialny w szczególności za całość gospodarki finansowej placówki. Kierownika Ośrodka zatrudnia i zwalnia Burmistrz Gminy Sieraków. Komórki organizacyjne w Ośrodku składają się z jedno oraz wieloosobowych stanowisk pracy. Funkcjonowanie wszystkich komórek organizacyjnych Ośrodka Pomocy Społecznej i samodzielnych stanowisk pracy opiera się na zasadach służbowego podporządkowania, podziału czynności i indywidualnej odpowiedzialności za wykonywanie powierzonych zadań. Szczegółowy zakres obowiązków poszczególnych stanowisk pacy w Ośrodku określa Kierownik w zakresie obowiązków pracowników. Do wspólnych zadań podstawowych komórek organizacyjnych Ośrodka należy w szczególności:

 • właściwa i terminowa realizacja zadań;
 • opracowywanie propozycji do projektu planu finansowego Ośrodka, w części dotyczącej zakresu działania;
 • przygotowywanie projektów, planów;
 • opracowywanie okresowych raportów o potrzebach związanych z prawidłową realizacją zadań;
 • opracowywanie sprawozdań i analiz z działalności komórki, nie rzadziej niż raz na kwartał.

Systemy zarządzania jakością

Uzyskanie wysokiego poziomu jakości usług świadczonych przez pracowników Ośrodka dla mieszkańców gminy Sieraków oraz zwiększenie zaufania dla działalności Ośrodka ma umożliwić Kodeks Etyczny Pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowie wprowadzony Zarządzeniem nr 05/2007 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowie z dnia 12 lutego 2007 roku.

KODEKS ETYCZNY
PRACOWNIKÓW OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W SIERAKOWIE

Preambuła

Kodeks etyczny pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowie, zwany dalej Kodeksem, nie jest jedynie zbiorem nakazów i zakazów, których należy przestrzegać w trakcie wykonywania obowiązków służbowych, stanowi on zbiór wartości i zasad, którymi kierują się pracownicy Ośrodka zarówno w miejscu pracy jak i poza nim w relacjach z przełożonymi, współpracownikami oraz petentami i partnerami Ośrodka.
Celem wprowadzenia Kodeksu jest uzyskanie wysokiego poziomu jakości usług, świadczonych przez pracowników Ośrodka dla mieszkańców miasta Sieraków oraz zwiększenie ich zaufania dla działalności Ośrodka.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Pracownik Ośrodka traktuje swoją pracę jako służbę publiczną, a za cel nadrzędny stawia dobro mieszkańców gminy Sieraków.
 2. Pracownik dba zarówno o wizerunek swój, jak i całego Ośrodka, swoim działaniem nie naraża Ośrodka na straty finansowe i zniszczenie powierzonego majątku.
 3. Kodeks wspiera działania pracowników Ośrodka oparte na zasadach praworządności, której wyznacznikiem są działania podejmowane na podstawie przepisów prawa i w granicach prawem określonych.

WARTOŚCI I ZASADY SZCZEGÓLNE

 1. UPRZEJMOŚĆ I EMPATIA – Pracownika Ośrodka cechuje wysoka kultura osobista, estetyczny wygląd, życzliwość i otwartość a także umiejętność wczuwania się w emocje petenta i nawiązywania z nim kontaktu w sposób nie budzący niezadowolenia i agresji zgodnie z zasadą poszanowania godności każdego człowieka i jego prawa do samostanowienia.
 2. OBIEKTYWIZM – Pracownik Ośrodka podejmuje decyzje w sposób bezstronny, oceniając sprawy osób znajdujących się w takiej samej sytuacji faktycznej i prawnej zgodnie z obowiązującą zasadą równości wobec prawa. W swoich działaniach pracownik Ośrodka nie dyskryminuje osób ze względu na ich przekonania polityczne czy religijne.
 3. KOMPETENCJA – Pracownik Ośrodka wykazuje dbałość o podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych i poszerzanie wiedzy. W kontakcie z petentem pracownik udziela fachowych porad i informacji w sposób zrozumiały i jasny dla petenta, służy mu swoją pomocą i wiedzą w sprawach trudnych, stanowiąc w ten sposób wizytówkę instytucji niosącej pomoc osobom potrzebującym. Pracownik załatwia sprawy bezzwłocznie, dochowując ustawowych terminów.
 4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ – Pracownik Ośrodka nie uchyla się od przyjęcia odpowiedzialności za swoje słowa, decyzje i działania, poddaje się wszelkim formom kontroli wewnętrznej i zewnętrznej zgodnie z obowiązującym prawem oraz procedurami wewnętrznymi Ośrodka.
 5. UCZCIWOŚĆ – Pracownik ujawnia wszelkie sytuacje w których interes prywatny koliduje z interesem publicznym, nie podejmuje żadnych działań w ośrodku i poza nim które mogłyby rodzić podejrzenie osiągnięcia korzyści osobistej lub materialnej, bądź używania swoich wpływów w prywatnym interesie.
 6. JAWNOŚĆ – Pracownicy podejmują swoje działania w sposób jawny, są gotowi uzasadnić swoje decyzje i działania. Poufność obowiązuje w zakresie określonym w przepisach prawa.
 7. WSPÓŁDZIAŁANIE – Pracownika Ośrodka cechuje umiejętność pracy zespołowej, wykazywanie inicjatywy w rozwiązywaniu problemów Ośrodka. Pracownik chętnie dzieli się doświadczeniem zawodowym ze współpracownikami oraz wykazuje lojalność wobec nich. Zgodnie z regułą spolegliwości na pracowniku Ośrodka można zawsze polegać, nie zawiedzie on zaufania zarówno współpracownika jak i petenta Ośrodka. Sprawy sporne dotyczące pracownika Ośrodka rozstrzyga się bez udziału interesantów.
 8. SUMIENNOŚĆ – Pracownik Ośrodka starannie i rzetelnie wykonuje obowiązki służbowe, wykazuje zaangażowanie w sprawy Ośrodka, dążąc do osiągnięcia najlepszych rezultatów wykonywanej pracy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Przestrzeganie postanowień Kodeksu stanowi podstawowy obowiązek pracownika Ośrodka.
 2. Pracownicy nowo zatrudniani są zobowiązani do zapoznania się z postanowieniami Kodeksu oraz do jego przestrzegania.
 3. W przypadku stwierdzenia naruszeń postanowień Kodeksu pracodawca podejmuje odpowiednie działania, wynikające z przepisów prawa pracy.

Opracowała: Joanna Rogowska