System informacji w instytucji

System informacji w instytucji

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowie w swoim otoczeniu rynkowym nie ma konkurentów. Znajomość aktualnej sytuacji w gminie Sieraków, znajomość potrzeb klientów, prognozy rozwoju potrzeb klientów wynika z diagnozy sytuacji społecznej mieszkańców w gminie Sieraków. Ostatnia taka diagnoza statystyczna została sporządzona w 2006 r. Najbliżej rozeznani w sytuacji świadczeniobiorców z pomocy społecznej są jednak pracownicy socjalni Ośrodka, którzy przed przyznaniem pomocy przeprowadzają wywiady środowiskowe w miejscu pobytu świadczeniobiorców.
Ośrodek korzysta również z analizy SWOT. Jest to kompleksowa metoda służąca do badania otoczenia oraz analizy wnętrza danej gminy. Analiza ta opiera się na prostym schemacie klasyfikacji. Wszystkie czynniki mające wpływ na bieżącą i przyszłą pozycję organizacji dzieli się na zewnętrzne w stosunku do gminy i mające charakter uwarunkowań wewnętrznych oraz wywierające negatywny, jak również pozytywny wpływ na gminę. Ze skrzyżowania tych dwóch podziałów powstają cztery kategorie czynników: mocne strony, słabe strony, szanse i zagrożenia. Analiza SWOT polega na zidentyfikowaniu wymienionych czterech grup czynników, opisaniu ich wpływu na rozwój gminy, a także możliwości gminy osłabienia lub wzmocnienia siły ich oddziaływania. Ogólne wytyczne analizy SWOT są proste, choć jednocześnie żmudne w realizacji:

  • unikać zagrożeń;
  • wykorzystywać szanse;
  • wzmacniać słabe strony;
  • opierać się na mocnych stronach.

Mocne strony gminy Sieraków to dla przykładu: atrakcyjne położenie geograficzne (tereny rekreacyjne i wypoczynkowe). Słabe strony to np. wzrost świadczeniobiorców pomocy społecznej. Jedną z szans jest dobre powiązanie sieci dróg, a jednym z zagrożeń jest emigracja młodej, wykształconej kadry.

Opracowała: Joanna Rogowska