Wdrażanie nowych produktów

Wdrażanie nowych produktów

Potrzeby wprowadzenia nowych produktów określone zostały w dokumencie o nazwie Strategia rozwiązywania problemów społecznych dla gminy Sieraków, która została wprowadzona w życie Uchwałą nr U/40/07 Rady Miejskiej w Sierakowie w dniu 13 marca 2007r. Potrzeby wprowadzenia nowych produktów określają poszczególne cele strategiczne:

 • Przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu;
 • System wsparcia na rzecz osób bezrobotnych;
 • Rozwijanie systemu wsparcia na rzecz osób starszych;
 • Budowa systemu pomocy dziecku oraz rodzinie;
 • System pomocy dla osób niepełnosprawnych;
 • Rozwój systemu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień na terenie gminy Sieraków;
 • System wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie;
 • Diagnozowanie i monitorowanie problemów społecznych.
  Cele strategiczne wskazują na sens wprowadzania nowych produktów. Aby wprowadzić nowy produkt Kierownik Ośrodka opierając się na wynikach badań diagnostycznych musi przekonać w tym celu przede wszystkim władze gminy Sieraków, tj. Burmistrza oraz Radę Miejską w Sierakowie. Gdy władze zaakceptują wprowadzenie nowego produktu, w dalszej kolejności w budżecie Ośrodka muszą być zapewnione środki finansowe – odpowiednie, aby produkt mógł zostać wprowadzony. Za wprowadzenie nowego produktu odpowiada przede wszystkim Ośrodek Pomocy Społecznej. Przykładem nowego produktu nie wprowadzonego jeszcze w gminie Sieraków, o którym mowa w Strategii rozwiązywania problemów społecznych dla gminy Sieraków jest punkt konsultacyjny dla ofiar przemocy w rodzinie.
  Nowe produkty z reguły nie są wprowadzane szybko. Muszą być poparte odpowiednio sporządzoną diagnozą społeczną, która będzie wskazywać, ile osób z takiego produktu skorzysta oraz czy wprowadzenie nowego produktu będzie zasadne i przyniesie założone efekty.

Opracowała: Joanna Rogowska