Organizacja sprzedaży produktów, polityka cenowa

Organizacja sprzedaży produktów, polityka cenowa

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowie nie sprzedaje produktów, czy usług jak zwykłe przedsiębiorstwo. Ośrodek jako instytucja pomocy społecznej na poziomie gminnym realizuje zadania określone w Statucie Ośrodka. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej koordynuje działania związane z ustalaniem kryterium dochodowego netto na osobę w rodzinie oraz ocenę wydajności świadczeń. W tym celu powstają odpowiednie przepisy prawne. Dla przykładu Sekcja Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego Ośrodka w roku 2007 „sprzedała” 25.575 świadczeń, z czego 22.894 były to zasiłki rodzinne wraz z dodatkami. Wartość w/w produktów wyniosła 2.185.041,00 zł. Przykładem „sprzedaży” usług jest np. sprzedaż usług opiekuńczych, której szczegóły określa Uchwała nr XVII/118/08 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 26 lutego 2008 r. Wymiar i zakres przyznawanych usług opiekuńczych, miejsce ich świadczenia, wysokość odpłatności ponoszonej przez świadczeniobiorcę określa każdorazowo Kierownik Ośrodka. Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie świadczeniobiorcom, których dochód lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej. Natomiast osoby, które przekraczają kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej zwracają gminie wydatki poniesione za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w części lub w całości, zgodnie z określonymi w uchwale wytycznymi.

 

Opracowała: Joanna Rogowska