OPS okiem Studentki

OPS okiem Studentki

Trochę historii


Od początku istnienia placówki siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowie znajduje się w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Sierakowie. Od 1990 r. do 29 lutego 2000 r. kierownikiem Ośrodka była Jadwiga Basta. Od 03 marca 2000 r. kierownikiem Ośrodka była Joanna Mleczak. Od 01 lipca 2006 r. kierownikiem jest Emilia Frąckowiak.


Podstawowe informacje na temat Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowie


Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowie, zwany dalej Ośrodkiem jest samodzielną jednostką organizacyjną nie mającą osobowości prawnej. Ośrodek zajmuje się kompleksowym prowadzeniem zadań z zakresu pomocy społecznej na terenie miasta i gminy Sieraków. Ośrodek został powołany do życia 27.04.1990 r. Uchwałą Rady Narodowej Miasta i Gminy w Sierakowie (Uchwała nr XIII/70/90 z 27.04.1990 r.). Pierwotna nazwa Ośrodka to Ośrodek Pomocy Społecznej dla Miasta i Gminy Sieraków. Nazwa ta funkcjonowała do roku 2008. Oznaczenie statystyczne Ośrodka to PKD: 8899Z. Ośrodek jest własnością jednostki samorządu terytorialnego – gminy Sieraków. Siedziba Ośrodka znajduje się w mieście Sieraków, a terenem działania Ośrodka jest obszar gminy Sieraków. Ośrodek Pomocy Społecznej mieści się w jednym budynku wraz z Urzędem Miasta i Gminy Sieraków, przy ul. 8 Stycznia 38. Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowie jest jedyną instytucją pomocy społecznej działającą na terenie gminy Sieraków.


Cel działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowie


Celem działalności Ośrodka jest:

 • umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których
  nie są w stanie same pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasady i możliwości;
 • wsparcie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka;
 • przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu przez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia.

Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowie

Ośrodek wykonuje zadania własne o charakterze obowiązkowym realizowane przez gminę w zakresie pomocy społecznej. Ośrodek realizuje ponadto:

 • zadania pomocy społecznej zlecone gminie z zakresu administracji rządowej;
 • zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej;
 • zadania przyjęte do realizacji na podstawie porozumień oraz inne zadania nałożone przepisami ustaw i aktów prawnych.

Zadania Ośrodka polegają w szczególności na:

 • przyznawaniu świadczeń pieniężnych i niepieniężnych przewidzianych przepisami prawa;
 • wypłacaniu przewidzianych przepisami prawa świadczeń;
 • pracy socjalnej;
 • prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej;
 • analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej;
 • realizacji zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej;
 • realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych;
 • rozwijaniu nowych form pomocy i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb;
 • współpracy i współdziałaniu z prowadzącymi działalność społeczną organizacjami
  społecznymi, organizacjami pożytku publicznego, kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi w celu realizacji określonych zadań z zakresu pomocy społecznej.

Opracowała: Joanna Rogowska