Misja Ośrodka

Misja Ośrodka

Misja Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowie brzmi następująco:

„Kierując się misją pomocy społecznej dla gminy Sieraków, która brzmi: Wspólne działanie osób, instytucji i organizacji w celu podniesienia życia społeczności lokalnej gminy Sieraków oraz przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu, we wzajemnym szacunku i współpracy z lokalną władzą uchwałodawczą i wykonawczą, pracownikami, klientami oraz pozostałymi partnerami, w tym instytucjami samorządowymi, pozasamorządowymi, instytucjami pomocy społecznej, instytucjami wspierającymi i/lub kontrolującymi oraz społecznością lokalną, Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowie zapewnia profesjonalne oraz skuteczne realizowanie swoich zadań statutowych”.

Misja Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowie w doskonały sposób koresponduje z wizją gminy Sieraków w zakresie pomocy społecznej, określoną w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, która brzmi: „W gminie funkcjonuje sprawny system pomocy społecznej umożliwiający osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia”.

Emilia Frąckowiak

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowi