7.1.1

7.1.1

Poddziałanie 7.1.1
Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej – projekty systemowe
Typy realizowanego wsparcia:
– rozwój form aktywnej integracji oraz upowszechnianie aktywnej integracji
i pracy socjalnej.
Typ beneficjenta:
ośrodki pomocy społecznej.
Grupy docelowe:
– osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, które jednocześnie
nie pracują i są w wieku aktywności zawodowej, w szczególności należące do jednej (lub kilku) z poniższych grup:
• osoby po zwolnieniu z zakładu karnego lub innej jednostki penitencjarnej (do 12 miesięcy od jej opuszczenia);
• osoby bezdomne;
• osoby długotrwale bezrobotne;
• osoby niepełnosprawne, w tym z zaburzeniami psychicznymi;
(warunkiem zakwalifikowania jako uczestnika projektu jest złożenie oświadczenia o dotychczasowym nieskorzystaniu z tej samej formy wsparcia w ramach projektów realizowanych w Działaniu 1.3 PO KL);
• osoby uzależnione od alkoholu lub innych środków odurzających, poddające się procesowi leczenia lub w okresie do 1 roku od jego zakończenia;
• osoby nieaktywne zawodowo z uwagi na opiekę nad dziećmi lub innymi osobami zależnymi
– młodzież w wieku 15 – 25 lat zagrożona wykluczeniem społecznym (warunkiem zakwalifikowania jako uczestnika projektu jest złożenie oświadczenia o dotychczasowym nieskorzystaniu z tej samej formy wsparcia w ramach projektów realizowanych w Działaniu
1.3 PO KL);
– otoczenie osób wykluczonych społecznie (w zakresie programów aktywności lokalnej i wsparcia środowiskowego).

Ulotka dotycząca Priorytetu VII:

www.efs.wup.poznan.pl/att/programy/PO_KL/biuletyn/wup_ulotka_A4na3_prioryt7.pdf

Polecane linki:

www.efs.wup.poznan.pl

www.efs.gov.pl/Strony/default.aspx

www.inwestycjawkadry.pl/