300+

300+

Świadczenie w wys. 300,00 zł przysługuje na każde dziecko uczące się w szkole podstawowej, gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej (z wyłączeniem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych), szkole artystycznej, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, młodzieżowym ośrodku socjoterapii, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym, ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym, do ukończenia przez dziecko 20 roku życia, w przypadku dziecka z orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności do ukończenia 24 roku życia.

Świadczenie „Dobry start” nie przysługuje na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego.

Świadczenie nie podlega koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Więcej informacji na stronie mpips.gov.pl