bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 07.12.2023, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny

W celu otrzymania zasiłku pielęgnacyjnego w związku z niepełnosprawnością lub ukończeniem 75 roku życia konieczne jest złożenie wniosku oraz dołączenie do niego następujących dokumentów:

 • oryginał orzeczenia o niepełnosprawności, albo
 • oryginał orzeczenia o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem daty powstania niepełnosprawności (lub orzeczenie ZUS o całkowitej niezdolności do pracy lub orzeczenie ZUS o zaliczeniu do II grupy inwalidzkiej), albo
 • oryginał orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie ZUS o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji lub orzeczenie ZUS o zaliczeniu do I grupy inwalidzkiej).


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 6 lipca 2023r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych,
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2021r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy,  wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna,
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego.


Zasiłek pielęgnacyjny jest świadczeniem przyznawanym w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Zasiłek wypłacany jest w odstępach miesięcznych w kwocie 215,84 zl miesięcznie.

Zasiłek przysługuje niezależnie od wysokości osiąganego dochodu.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje następującym osobom:

 • niepełnosprawnemu dziecku (dotyczy dziecka w wieku do ukończenia 16 roku życia na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności bez orzekania o jej stopniu);
 • niepełnosprawnej osobie w wieku powyżej 16 roku życia, która legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem ZUS o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji lub orzeczeniem o zaliczeniu do I grupy inwalidzkiej;
 • niepełnosprawnej osobie w wieku powyżej 16 roku życia, która legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem ZUS 
o całkowitej niezdolności do pracy lub orzeczeniem o zaliczeniu do II grupy inwalidzkiej, jeżeli niepełnosprawności powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia;
 • osobie, która ukończyła 75 rok życia.

Zasady ustalania prawa do zasiłku pielęgnacyjnego:

 1. pierwszy wniosek
  Aby nabyć prawo do zasiłku pielęgnacyjnego od miesiąca złożenia wniosku w zespole ds. orzekania o niepełnosprawności, wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego należy złożyć w terminie 3 miesięcy od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia 
o stopniu niepełnosprawności.
 2. kontynuacja pobierania zasiłku pielęgnacyjnego
  W przypadku utraty ważności poprzedniego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia 
o stopniu niepełnosprawności należy:
  a) złożyć w zespole ds. orzekania o niepełnosprawności wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności;
  b) złożyć wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego w terminie trzech miesięcy od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.


Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje gdy:

 • osoba uprawniona pobiera dodatek pielęgnacyjny np. z ZUS;
 • osoba uprawniona przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
 • członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych 
z pielęgnacją tej osoby, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.Opublikował: Ilona Stefaniak
Publikacja dnia: 07.12.2023
Podpisał: Maciej Chlebowski
Dokument z dnia: 16.09.2013
Dokument oglądany razy: 3 718