bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 07.12.2023, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka jest świadczeniem, o które ubiegać może się matka, ojciec, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka w związku z urodzeniem się żywego dziecka. Świadczenie wypłacane jest w jednorazowej kwocie 1.000,00 zł na każde dziecko.
W celu otrzymania jednorazowej zapomogi koniecznym jest złożenie wniosku w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. W przypadku dziecka objętego opieką faktyczną lub opieką prawną, a także w przypadku dziecka przysposobionego wniosek należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką prawną lub od dnia przysposobienia, nie później jednak niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.
Od 1 stycznia 2012 roku aby otrzymać jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, matka dziecka musi udokumentować pozostawanie pod opieką medyczną co najmniej od 10 tygodnia ciąży do porodu.
Od 1 stycznia 2013 roku otrzymanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego. Dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 1.922,00 zł.


Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka nie przysługuje gdy:

 • wniosek o przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka zostanie złożony po upływie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka lub po upływie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką prawną lub od dnia przysposobienia (w przypadku dziecka objętego opieką faktyczną lub opieką prawną, a także w przypadku dziecka przysposobionego);
 • matka dziecka nie pozostawała pod opieką medyczną co najmniej od 10 tygodnia ciąży do porodu;
 • dochód na osobę w rodzinie przekracza kwotę 1.922,00 zł;
 • jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka została pobrana np. w innej gminie.

Wymagane dokumenty

W celu otrzymania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka konieczne jest złożenie wniosku oraz dołączenie do niego następujących dokumentów:

 • zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (dokument ten nie jest wymagany od opiekuna prawnego lub opiekuna faktycznego dziecka);
 • dokumenty potwierdzajace utratę dochodu np. świadectwa pracy i PITy za rok bazowy w danym okresie zasiłkowym;
 • dokumenty potwierdzajace uzyskanie dochodu np. umowa o pracę i zaświadczenie o dochodzie netto za miesiąc następujący po uzyskaniu dochodu;
 • oświadczenia członków rodziny o dochodzie innym niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
 • zaświadczenie lub oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych;
 • dokumenty potwierdzające zobowiazania alimentacyjne np. wyrok, postanowienie;
 • przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów;
 • zaświadczenie od komornika sądowego o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów - w przypadku, gdy osoba zobowiązana nie płaci alimentów.

Jeżeli z wnioskiem o przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka wystąpi opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, niezbędnym jest dostarczenie dokumentu potwierdzającego datę przysposobienia dziecka lub datę objęcia dziecka opieką prawną lub opieką faktyczną.
Prosimy pamiętać, że w toku postępowania administracyjnego Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Rokietnicy ma prawo żądać dostarczenia także innych dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do rozpatrzenia sprawy.
Kopię dokumentów niezbędnych do przyznania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka może uwierzytelnić podmiot realizujący świadczenia rodzinne, notariusz lub instytucja, która dokument wydała (niezbędnym jest wówczas okazanie oryginału dokumentu).

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych;
 • rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 6 lipca 2023r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie maja być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych;
 • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2012 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką;
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.Opublikował: Ilona Stefaniak
Publikacja dnia: 07.12.2023
Podpisał: Maciej Chlebowski
Dokument z dnia: 16.09.2013
Dokument oglądany razy: 4 272