bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Projekt partnerski pt.

Komunikat: Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego pt."Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania - EDYCJA II"


Partner wiodący: Miasto Poznań
Data obowiązywania: od 2020-03-01 do 2023-06-30
Treść: Projekt jest kontynuacją wcześniejszej, I edycji, która realizowana była w latach 2017-2020.
Realizowane w projekcie cele wspierają zadania wynikające z zadania z ustawy z dnia
09 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W gminie Rokietnica dotyczą one głównie wspierania rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych.
W ramach Projektu Ośrodek Pomocy Społecznej w Rokietnicy zatrudnił Asystenta rodziny, świadczącego usługi w lokalnej społeczności gminy Rokietnica. Wsparciem Asystenta rodziny w ramach powyższego Projektu objętych zostanie co najmniej 10 rodzin zamieszkujących na terenie gminy Rokietnica.

Realizacja projektu będzie polegała na:·
-utrzymaniu 1 etatu asystenta rodziny oraz nowej usługi zleconej dotyczącej poradnictwa psychologicznego.
Projekt "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania - EDYCJA II", realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej 7 Włączenie społeczne, Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałania 7.2.3 Usługi społeczne w ramach ZIT dla MOF Poznania, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Informację przygotowała:
Agnieszka Mosieżna-Wasyl
Starszy Pracownik SocjalnyOpublikował: Maciej Chlebowski
Publikacja dnia: 25.08.2023
Podpisał: Agnieszka Mosieżna-Wasyl
Dokument z dnia: 26.08.2020
Dokument oglądany razy: 1 393