bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rokietnicy

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rokietnicy


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych zwane RODO) Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że:

1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest: Ośrodek Pomocy Społecznej w Rokietnicy reprezentowany przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Rokietnicy z siedzibą przy ul. Pocztowa 8, 62-090 Rokietnica.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej,
ul. Pocztowa 8, 62-090 Rokietnica.

3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji obowiązku wynikającego z:
• ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych,
• ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
• ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin
"Za życiem",
• ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
• ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
• ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,
• ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
• ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
• ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
• ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego,
• ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty,
• Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”,
• ustawy z dnia 21.06.2001r. o dodatkach mieszkaniowych,
• ustawy z dnia 10.04.1997r. prawo energetyczne,
• ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,
• ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny,
• programu „Wielkopolska Karta Rodziny” Uchwała Nr 4705/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2014 roku,
• ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska – w zakresie art. 411 ust. 10g – 10s,
• ustawy z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym,
• ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku
z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa.

4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmioty uprawnione do kontroli ośrodka, organy właściwe w administracyjnym toku instancji, inne organy administracji publicznej.

5. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

6. Państwa dane osobowe będą pobierane i weryfikowane od podmiotów zobowiązanych do udzielania informacji na żądanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Rokietnicy, w tym
z wykorzystaniem systemu informatycznego Emp@tia, SEPI, SI KDR, PUE ZUS, ePUAP.

7. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 10 lat.

8. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, sprostowania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na przetwarzanie.

9. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa naruszyłoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

10. Ośrodek Pomocy Społecznej w Rokietnicy zobowiązuje się do zachowania Państwa danych w poufności.

11. Pana/i dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

12. Podanie danych osobowych jest warunkiem przyznania świadczeń. Są Państwo zobowiązani do podania danych określonych w w/w ustawach, a konsekwencją niepodania danych będzie pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.Opublikował: Ilona Stefaniak
Publikacja dnia: 31.05.2022
Podpisał: Ilona Stefaniak
Dokument z dnia: 05.06.2018
Dokument oglądany razy: 1 739