bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rokietnicy


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Ośrodek Pomocy Społecznej
w Rokietnicy, ul. Pocztowa 8, 62-090 Rokietnica.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Ilona Stefaniak, Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Pocztowa 8, 62-090 Rokietnica, lub email: stefaniak@opsrokietnica.pl.

3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji obowiązku wynikającego z:

1. ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych,
2. ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
3. ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" ,
4. ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
5. ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
6. ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,
7. ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny,
8. ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
9. ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
10. ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
11. ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego,
12. ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty,
13. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”.

4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmioty uprawnione do kontroli ośrodka, organy właściwe w administracyjnym toku instancji, inne organy administracji publicznej.

5. Państwa dane nie będą przekazyweane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

6. Państwa dane osobowe będą pobierane i weryfikowane od podmiotów zobowiązanych do udzielania informacji na żądanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Rokietnicy, w tym z wykorzystaniem systemu informatycznego Emp@tia i SEPI (system komunikacji Powiatowego Urzędu Pracy) oraz SI KDR.

7. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 10 lat.

8. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na przetwarzanie.

9. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/i naruszyłoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

10. Ośrodek Pomocy Społecznej w Rokietnicy zobowiązuje sie do zachowania Państwa danych w poufności.

11. Podanie danych osobowych jest warunkiem przyznania świadczeń. Są Państwo zobowiązani do podania danych określonych w w/w ustawach, a konsekwencją niepodania danych będzie pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.Opublikował: Ilona Stefaniak
Publikacja dnia: 14.02.2020
Podpisał: Ilona Stefaniak
Dokument z dnia: 05.06.2018
Dokument oglądany razy: 1 016