bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Zadania Ośrodka

 

Celem działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Rokietnicy jest w szczególności:

 • umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie same pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasady i możliwości;
 • wsparcie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka;
 • podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

 

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

 1. ubóstwa
 2. sieroctwa
 3. bezdomności
 4. bezrobocia
 5. niepełnosprawności
 6. długotrwałej lub ciężkiej choroby
 7. przemocy w rodzinie
 8. potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi
 9. potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności
 10. bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych
 11. braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze
 12. trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą
 13. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego
 14. alkoholizmu lub narkomanii
 15. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej
 16. klęski żywiołowej lub ekologicznej.

 

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:

 • sobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 701,00 zł.
 • osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 528,00 zł.

 

Ośrodek wykonuje:

 • zadania własne o charakterze obowiązkowym realizowane przez gminę w zakresie pomocy społecznej;
 • zadania pomocy społecznej zlecone gminie z zakresu administracji rządowej;
 • zdania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej;
 • zadania przyjęte do realizacji na podstawie porozumień oraz inne zadania nałożone przepisami ustaw i aktów prawnych.

 
Zadania Ośrodka polegają w szczególności na:

 • przyznawaniu świadczeń pieniężnych i niepieniężnych przewidzianych przepisami prawa;
 • wypłacaniu przewidzianych przepisami prawa świadczeń;
 • pracy socjalnej;
 • prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej;
 • analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej;
 • realizacji zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej;
 • realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych;
 • rozwijaniu nowych form pomocy i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb;
 • współpracy i współdziałaniu z prowadzącymi działalność społeczną organizacjami społecznymi, organizacjami pożytku publicznego, kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi w celu realizacji określonych zadań z zakresu pomocy społecznej.
   

Zadania i kompetencje komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk

 • przyznawaniu świadczeń pieniężnych i niepieniężnych przewidzianych przepisami prawa;
 • wypłacaniu przewidzianych przepisami prawa świadczeń;
 • pracy socjalnej;
 • prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej;
 • analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej;
 • realizacji zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej;
 • realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych;
 • rozwijaniu nowych form pomocy i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb;
 • współpracy i współdziałaniu z prowadzącymi działalność społeczną organizacjami społecznymi, organizacjami pożytku publicznego, kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi w celu realizacji określonych zadań z zakresu pomocy społecznej.Opublikował: Ilona Stefaniak
Publikacja dnia: 14.02.2019
Podpisał: Maciej Chlebowski
Dokument z dnia: 16.09.2013
Dokument oglądany razy: 6 376