bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 13.03.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Fundusz alimentacyjny

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego:

 • przysługują osobie uprawnionej do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli jego egzekucja okazała się bezskuteczna.
 • przysługują osobie uprawnionej:
 1. do ukończenia 18 roku życia, albo
 2. do ukończenia 25 roku życia w przypadku, gdy osoba uprawniona uczy się w szkole lub w szkole wyższej;
 3. bezterminowo, jeżeli osoba uprawniona legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.
 • przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie więcej niż 500,00 zł.
 • przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725,00 zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują:

 • jeżeli osoba uprawniona została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (tj. w domu pomocy społecznej, placówce opiekuńczo - wychowawczej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, zakładzie opiekuńczo - leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno - opiekuńczym, a także szkole wojskowej lub innej szkole zapewniającej nieodpłatnie pełne utrzymanie) lub w pieczy zastępczej, albo
 • jeżeli osoba uprawniona zawarła związek małżeński.

Wymagane dokumenty

Niezbędne dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń 
z funduszu alimentacyjnego:

 1. zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego dotyczące członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierajace informacje o formie opłacanego podatku, wysokości przychodu, stawce podatku, wysokości opłaconego podatku.
 2. oświadczenia członków rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 3. zaświadczenie z urzędu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy.
 4. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (jeżeli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne).
 5. zaświadczenie ze szkoły (w przypadku, gdy dziecko ukończyło 18 rok życia).
 6. dokument potwierdzający utratę dochodu (świadectwo pracy, PIT 11, PIT 37).
 7. zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o jego bezskuteczności. 
 8. zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o wysokości wyegzekwowanych alimentów w roku kalendarzowym poprzedzajacym okres świadczeniowy.
 9. odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem.
 10. informacja właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku z: brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.
 11. W toku postępowania administracyjnego Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Rokietnicy ma prawo żądać dostarczenia także innych dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do rozpatrzenia sprawy.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 489 z późn. zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach w sprawach o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1467)Opublikował: Ilona Stefaniak
Publikacja dnia: 13.03.2018
Podpisał: Maciej Chlebowski
Dokument z dnia: 16.09.2013
Dokument oglądany razy: 1 883