bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Oferta z dnia 01.12.2017r.

Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym oraz naborze na wolne stanowisko
urzędnicze

Oferta z dnia 01.12.2017r.
Ośrodek Pomocy społecznej w Rokietnicy ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica informuje oraz ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – inspektor ds. obsługi świadczeń

OPIS STANOWISKA URZĘDNICZEGO:
1. Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:
- Prowadzenie kancelarii Ośrodka Pomocy Społecznej w Rokietnicy;
- Udzielanie informacji klientom, a w razie konieczności kierowania ich do właściwych
komórek organizacyjnych bądź instytucji;
- Udzielanie informacji telefonicznych, łączenie rozmów, przygotowanie pism i
opracowań wg zaleceń kierownika;
- Przygotowanie decyzji administracyjnych w sprawach o przyznanie bądź odmowę
świadczeń z pomocy społecznej, listy wypłat w systemie POMOST;
- Prowadzenie ewidencji klientów Ośrodka;
- Ewidencjonowanie świadczeń i sporządzanie sprawozdań rzeczowo - finansowych z
zakresu pomocy społecznej;
- Przygotowanie zleceń na wykonanie świadczeń rzeczowych;
- Współpraca z jednostkami realizującymi świadczenia rzeczowe z pomocy społecznej;
- Przygotowywanie danych w/w świadczeń do celów prognozowania i
sprawozdawczości;
- Wydawanie zaświadczeń klientom Ośrodka w zakresie świadczeń z pomocy
społecznej;
- Przygotowanie dokumentów do archiwizacji i przekazywanie ich do składnicy akt.
Zależność służbowa : Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Rokietnicy.
2. Warunki pracy : Praca w wymiarze pełnego etatu
3. Miejsce wykonywania pracy: Biura Ośrodka Pomocy Społecznej w Rokietnicy

Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych ( w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych )
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych nie wynosił co najmniej 6%.


Wymagania kwalifikacyjne niezbędne:
1. Wykształcenie wyższe ;
2. Znajomość przepisów ustawy Kodeks postepowania administracyjnego;
3. Umiejętność obsługi komputera ( Microsoft Office );
4. Znajomość technik pracy biurowej;
5. Umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji oraz umiejętności pracy w zespole;
6. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
7. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
8. Nieposzlakowana opinia;
9. Obywatelstwo polskie.

Wymagania kwalifikacyjne dodatkowe:
1. Doświadczenie w prowadzeniu spraw kancelaryjnych;
2. Znajomość systemu informatycznego – POMOST STD
3. Doświadczenie w pracy w administracji publicznej.

Wymagane dokumenty:
1. CV;
2. List motywacyjny;
3. Kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie wyższe ;
4. Kserokopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
5. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych i ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych;
6. Oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
Oferty zawierające wymagane dokumenty kandydaci składają osobiście w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Rokietnicy, ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica, budynek B w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 11 grudnia 2017r. lub wysłać pocztą ( decyduje data wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej w Rokietnicy)

- autor informacji : Rafał Michalski
data wytworzenia : 01.12.2017r.

Pobierz oświadczenia:

1. Oświadczenie
2. OświadczenieOpublikował: Maciej Chlebowski
Publikacja dnia: 20.12.2017
Podpisał: Rafał Michalski
Dokument z dnia: 01.12.2017
Dokument oglądany razy: 517