bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Oferta z dnia 28.02.2017

Ogłoszenie o prowadzonej rekrutacji na stanowisko asystenta rodziny

Ośrodek Pomocy społecznej w Rokietnicy ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica informuje o prowadzonej rekrutacji na stanowisko asystenta rodziny, który będzie zatrudniony w ramach projektu:” Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania”

Wymagania kwalifikacyjne niezbędne na stanowisko asystenta rodziny:


 1. a)wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub,

  b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określonego przez właściwego ministra i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub,


  c) wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3 letni staż pracy z dziećmi lub rodziną
 2. nie jest i nie był/a pozbawiony/a władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jemu/jej zawieszona ani ograniczona,
 3. wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek został na niego/nią nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;
 4. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagane dokumenty:

 1. CV;
 2. List motywacyjny;
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie wyższe lub średnie;
 4. Kserokopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 5. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych i ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych;
 6. Oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

 
Osoby ( kobiety i mężczyźni ) zainteresowane pracą asystenta rodziny w ramach wymienionego projektu proszone są o składanie ofert zawierających wymagane dokumenty osobiście w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Rokietnicy, ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica, budynek B w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 06 marca 2017r. lub wysłanie pocztą ( decyduje data wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej w Rokietnicy)Opublikował: Maciej Chlebowski
Publikacja dnia: 29.06.2017
Podpisał: Rafał Michalski
Dokument z dnia: 28.02.2017
Dokument oglądany razy: 639