bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Ogłoszenie z dnia 05-06-2017

Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym oraz naborze na wolne stanowisko urzędnicze
Oferta z dnia 05.06.2017r.


Ośrodek Pomocy społecznej w Rokietnicy ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica informuje oraz ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – referent ds. realizacji świadczenia wychowawczego oraz świadczeń rodzinnych

OPIS STANOWISKA URZĘDNICZEGO:

 1. Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:
  Prowadzenie postępowań w sprawach dotyczących świadczenia wychowawczego
  wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 o pomocy państwa w wychowaniu dzieci
  ( Dz. U. z 2016r., poz. 195 ) oraz z ustawy z dnia 28 listopada 2003r o
  świadczeniach rodzinnych( Dz.U. z 2016 poz. 1518 z późn. zm.) a w szczególności:
  -przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz
  świadczeń rodzinnych
  -ustalanie uprawnień do świadczenia wychowawczego oraz świadczeń rodzinnych, w
  tym przygotowywanie decyzji w tych sprawach

  Zależność służbowa : Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Rokietnicy.
   
 2. Warunki pracy : Praca w wymiarze 1/2 etatu na czas określony do 31 grudnia 2017r.
 3. Miejsce wykonywania pracy: Biura Ośrodka Pomocy Społecznej w Rokietnicy

Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych). W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych nie wynosił co najmniej 6%.


Wymagania kwalifikacyjne niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe lub średnie;
 2. Znajomość przepisów ustawy z dnia 11 lutego 2016 o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz ustawy z dnia 28 listopada 2003 o świadczeniach rodzinnych i przepisów wykonawczych do tej ustawy;
 3. Znajomość przepisów ustawy Kodeks postepowania administracyjnego;
 4. Umiejętność obsługi komputera ( Microsoft Office );
 5. Znajomość technik pracy biurowej;
 6. Umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji oraz umiejętności pracy w zespole;
 7. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 8. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 9. Nieposzlakowana opinia;
 10. Obywatelstwo polskie.

Wymagania kwalifikacyjne dodatkowe:

 1. Doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku związanym z realizacją świadczenia wychowawczego i świadczeń rodzinnych ;
 2. Znajomość systemu informatycznego Świadczenia Rodzinne Sygnity;
 3. Doświadczenie w pracy w administracji publicznej.

Wymagane dokumenty:

 1. CV;
 2. List motywacyjny;
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie wyższe lub średnie;
 4. Kserokopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 5. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych i ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych;
 6. Oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:


Oferty zawierające wymagane dokumenty kandydaci składają osobiście w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Rokietnicy, ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica, budynek B w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 16 czerwca 2017r. lub wysłać pocztą ( decyduje data wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej w Rokietnicy)

- autor informacji : Rafał Michalski
data wytworzenia : 05.06.2017r.

Pobierz oświadczenia:

 1. Oświadczenie
 2. OświadczenieOpublikował: Maciej Chlebowski
Publikacja dnia: 28.06.2017
Podpisał: Rafał Michalski
Dokument z dnia: 05.06.2017
Dokument oglądany razy: 550