bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 19.05.2017, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Zasiłek rodzinny

Zasiłek rodzinny


Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Prawo do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego przysługuje rodzicom, jednemu 
z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka lub osobie uczącej się.


Zasiłek rodzinny przysługuje

 • jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 674 zł netto 
lub 764 zł w przypadku gdy w rodzinie jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności);
 • w przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie lub dochód osoby uczącej się przekracza kwotę kryterium od stycznia 2016r. stosuje się zasadę "złotówka za złotówkę"
 • do ukończenia przez dziecko 18 roku życia lub do ukończenia nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo do 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • zasiłek rodzinny przysługuje osobie uczącej się w szkole lub szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi:

 • 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
 • 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
 • 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Do zasiłku rodzinnego przysługują następujące dodatki:

 • dodatek z tytułu urodzenia dziecka;
 • dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego; 
 • dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka;
 • dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej;
 • dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego;
 • dodatek z tytułu rozpoczecia roku szkolnego;
 • dodatek z tytułu podjecia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.


Wymagane dokumenty

Niezbędne dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego:

 1. odpis zupełny aktu urodzenia dziecka (w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany);
 2. oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodów niepodlegających opodatkowaniu za rok bazowy w danym okresie zasiłkowym;
 3. oświadczenie o
 4. orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności (jeżeli w rodzinie jest niepełnosprawne dziecko);
 5. zaświadczenie ze szkoły potwierdzające kontynuowanie nauki (gdy dziecko ukończyło 18 rok życia);
 6. dokumenty potwierdzające utratę dochodu np. świadectwo pracy, PIT 11, PIT 37;
 7. kopie aktów zgonu rodziców lub odpis wyroku sądu zasądzającego alimenty (w przypadku osoby uczącej się);
 8. odpis wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść gody sądowej lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem;

Ponadto w zależności od rodzaju wnioskowanego świadczenia i sytuacji osobistej wnioskodawcy należy przedłożyć:

 1. odpis wyroku sądu o przysposobieniu dziecka bądź informacje o toczącym się postępowaniu;
 2. odpis wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację;
 3. zaświadczenie komornika prowadzącego postępowanie egzekucyjne o wysokości wyegzekwowanych świadczeń alimentacyjnych
 4. zaświadczenie ze szkoły, że dziecko uczy się innej miejscowości, dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie dziecka w bursie lub internacie lub innym miejscu zamieszkania;
 5. zaświadczenie szkoły wyższej w przypadku osoby uczącej się lub osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności jeżeli uczy się w szkole wyższej.

W toku postępowania administracyjnego Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Rokietnicy ma prawo żądać dostarczenia także innych dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do rozpatrzenia sprawy.


Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2016 roku, poz. 1518 z późn. zm.);
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2015 r., poz. 2284);
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych i wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2015 r. poz. 1238);
 4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz. U. z 2010 r. Nr 183, poz. 1234);
 5. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn.zm.);

Pobierz formularzeOpublikował: Ilona Stefaniak
Publikacja dnia: 19.05.2017
Podpisał: Maciej Chlebowski
Dokument z dnia: 16.09.2013
Dokument oglądany razy: 1 801