bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Oferta z dnia 08.04.2016

Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym oraz naborze na wolne stanowisko
urzędnicze
Oferta z dnia 08.04.2016

Ośrodek Pomocy społecznej w Rokietnicy ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica informuje oraz ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – główny księgowy Ośrodka Pomocy Społecznej w Rokietnicy.

OPIS STANOWISKA URZĘDNICZEGO:
1. Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:
- prowadzenie rachunkowości jednostki
- wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi
- dokonywanie wstępnych kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących
operacji gospodarczych i finansowych
- sporządzanie sprawozdań finansowych
Zależność służbowa : Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Rokietnicy.
2. Warunki pracy : Praca w wymiarze pełnego etatu
3. Miejsce wykonywania pracy: Biuro Ośrodka Pomocy Społecznej w Rokietnicy

Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych ( w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych )
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych nie wynosił co najmniej 6%.
Wymagania kwalifikacyjne niezbędne:
1. Ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3- letnią praktykę w księgowości
albo ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i posiadanie co najmniej 6- letniej praktyki w księgowości
albo wpisanie do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów
albo posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów
2. Znajomość przepisów ustawy z dnia 29 września1994r. o rachunkowości;
3. Znajomość przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych;
4. Umiejętność obsługi komputera ( Microsoft Office );
5. Znajomość programu księgowego Radix FKB wersja SQL
6. Umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji;
7. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
8. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
9. Nieposzlakowana opinia;
10. Obywatelstwo polskie.

Wymagania kwalifikacyjne dodatkowe:

Doświadczenie zawodowe w księgowości w jednostkach finansów publicznych, w
tym w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej.

Wymagane dokumenty:
1. CV;
2. List motywacyjny;
3. Kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie wyższe lub średnie;
4. Kserokopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
5. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych i ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych;
6. Oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
Oferty zawierające wymagane dokumenty kandydaci składają osobiście w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Rokietnicy, ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica, budynek B w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 29 kwietnia 2016r. lub wysłać pocztą ( decyduje data wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej w Rokietnicy)

- autor informacji : Rafał Michalski
data wytworzenia : 08.04.2016r.

ZałącznikiOpublikował: Maciej Chlebowski
Publikacja dnia: 28.02.2017
Podpisał: Rafał Michalski
Dokument z dnia: 08.04.2016
Dokument oglądany razy: 769