bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Oferta nr 1 z dnia 24.02.2016

Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym oraz naborze na wolne stanowisko
urzędnicze
Oferta nr 1 z dnia 24.02.2016
Ośrodek Pomocy społecznej w Rokietnicy ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica informuje oraz ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – referent ds. realizacji świadczenia wychowawczego.

OPIS STANOWISKA URZĘDNICZEGO:
1. Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:
Prowadzenie postępowań w sprawach dotyczących świadczenia wychowawczego
wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 o pomocy państwa w wychowaniu dzieci
( Dz. U. z 2016r., poz. 195 ), a w szczególności :
- przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego
- ustalanie uprawnień do świadczenia wychowawczego, w tym wydawanie decyzji w
sprawie prawa do świadczenia wychowawczego
- sporządzanie listy wypłat dla osób uprawnionych do świadczenia wychowawczego
- współudział w sporządzaniu sprawozdań rzeczowo – finansowych z wykonywanych
zadań z zakresu świadczenia wychowawczego
2. Zależność służbowa : Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Rokietnicy.
3. Warunki pracy : Praca w wymiarze pełnego etatu
4. Miejsce wykonywania pracy: Biura Ośrodka Pomocy Społecznej w Rokietnicy

Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych ( w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych )
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych nie wynosił co najmniej 6%.

Wymagania kwalifikacyjne niezbędne:
1. Wykształcenie wyższe lub średnie;
2. Znajomość przepisów ustawy z dnia 11 lutego 2016 o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci i przepisów wykonawczych do tej ustawy;
3. Znajomość przepisów ustawy Kodeks postepowania administracyjnego;
4. Umiejętność obsługi komputera ( Microsoft Office );
5. Znajomość technik pracy biurowej;
6. Umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji;
7. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
8. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
9. Nieposzlakowana opinia;
10. Obywatelstwo polskie.

Wymagania kwalifikacyjne dodatkowe:

1. Doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku związanym z realizacją
świadczeń rodzinnych ;
2. Znajomość systemu informatycznego Świadczenia Rodzinne Sygnity;
3. Doświadczenie w pracy w administracji publicznej.

Wymagane dokumenty:
1. CV;
2. List motywacyjny;
3. Kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie wyższe lub średnie;
4. Kserokopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
5. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych i ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych;
6. Oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
Oferty zawierające wymagane dokumenty kandydaci składają osobiście w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Rokietnicy, ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica, budynek B w nieprzekraczalnym terminie do dnia:07 marca 2016r. lub wysłać pocztą ( decyduje data wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej w Rokietnicy)

- autor informacji : Rafał Michalski
data wytworzenia : 24.02.2016r.

Pobierz załącznikiOpublikował: Maciej Chlebowski
Publikacja dnia: 28.02.2017
Podpisał: Rafał Michalski
Dokument z dnia: 24.02.2016
Dokument oglądany razy: 1 055