bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Przemoc w rodzine

 1. Doświadczanie przemocy w rodzinie
   
  Pierwszy krok
  Przemoc w rodzinie może pojawić się w życiu każdej osoby, bez względu na jej wiek, płeć, poziom wykształcenia czy status materialny. Jednakże żadna  osoba, która jej doświadcza  nie jest skazana na jej doznawanie. Przed doznawaniem przemocy ze strony bliskich osób można się ustrzec – trzeba jednak przerwać milczenie i zwrócić się po pomoc.
  Pierwszy kontakt
  W sytuacji przemocy każda osoba może i powinna liczyć na specjalistyczną pomoc i interwencję.
  Masz prawo zgłosić się do następujących instytucji:
 • jednostek pomocy społecznej
 • Policji
 • gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych
 • oświaty
 • służby zdrowia

Najlepiej jeśli zwrócisz się o do instytucji, która w danym momencie wystąpienia problemu przemocy udzieli Tobie wsparcia np. policjant, pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej , Twój lekarz rodzinny, nauczyciel, wychowawca Twojego dziecka itd.
Istotne jest to, że każdy przedstawiciel każdej z tej instytucji wypełnia formularz „ Niebieska Karta”. Służy on dokumentowaniu przemocy w rodzinie i realizacji konkretnych działań pomocowych na rzecz rodziny, w której dochodzi do przemocy. Wypełnienie tego formularza wszczyna procedurę „Niebieskie Karty” i nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie. Może wypełnić go przedstawiciel powyższej instytucji w oparciu o posiadane informacje o występowaniu przemocy w rodzinie. Jednakże jego wypełnienie nie jest jednoznaczne ze złożeniem zawiadomienia o przestępstwie.
Pamiętać należy, iż osoby, które w związku z wykonywaniem swoich obowiązków służbowych lub zawodowych powzięły podejrzenie o popełnieniu ściganego z urzędu przestępstwa z użyciem przemocy w rodzinie są zobowiązane niezwłocznie zawiadomić o tym Policję lub prokuratora. Zaś  osoby będące świadkami przemocy w rodzinie powinny zawiadomić o tym Policję, prokuratora lub inny podmiot działający na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Fakt przemocy możesz również zgłosić bezpośrednio Przewodniczącemu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, który poinformuje o przysługujących Ci prawach i możliwościach uzyskania wsparcia. Przewodniczącym Zespołu Interdyscyplinarnego jest w gminie Rokietnica Pan Rafał Michalski – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Rokietnicy (kontakt telefoniczny 61 – 8- 145 -341).

 
W gminie Rokietnica został powołany Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie został powołany Zarządzeniem Wójta Gminy Rokietnica nr 40 z dnia 03.06.2011r. W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą specjaliści różnych dziedzin tj (pomoc społeczna, policja, oświata, służba zdrowia, kurator sądowy, organizacje pozarządowe)

 
W gminie Rokietnica w skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą:

 1. Agnieszka Kamińska – Poradnia Lekarza Rodzinnego „Familia”
 2. Zdzisław Pawluk - Poradnia Lekarza Rodzinnego „Familia”
 3. Anita Durowicz- Janicka – Zespół Szkół im. J.W Zamoyskich
 4. Ewa Lota – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 5. Daniel Ryczek – KMP Poznań- KP Tarnowo Podgórne
 6. Magdalena Tomczak – Szkoła Podstawowa w Rokietnicy
 7. Anna Kozyra – Gimnazjum w Rokietnicy
 8. Aleksandra Bartnik – Stowarzyszenie „Roktar”
 9. Wiesława Frydrych – Zespół Pielęgniarek S.C
 10. Agnieszka Mosiężna – Wasyl – Ośrodek Pomocy Społecznej w Rokietnicy
 11. Rafał Michalski – Ośrodek Pomocy Społecznej w Rokietnicy
 12. Piotr Michalak – Kurator - Sąd Rejonowy w Szamotułach
 13. Łukasz Gałkowski - Kurator dla Dorosłych - Sąd Rejonowy w Szamotułach
 14. Małgorzata Dziubaty – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Napachaniu

Psycholog w sprawie dotyczącej przemocy w rodzinie przyjmuje we wtorki i czwartki po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem socjalnym lub kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Rokietnicy.

2) Procedura „Niebieska Karta”
Wszczęcie procedury
W myśl rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” wszczęcie procedury następuje na skutek stwierdzenia podejrzenia, iż osoba została dotknięta przemocą w rodzinie oraz wypełnienia formularza „Niebieskiej Karty - A” przez przedstawiciela jednego z podmiotów wymienionych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia). Formularz ten jest sporządzany  przez  przedstawiciela podmiotu, który jako pierwszy powziął informację o sytuacji przemocy w rodzinie. Jednocześnie należy przekazać formularz „Niebieska Karta – B” osobie doznającej przemocy po uprzednim wypełnieniu rubryk dotyczących proponowanych instytucji pomocowych. Dokument należy w ciągu 7 dni dostarczyć do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego w Rokietnicy. Miejscem wyznaczonym do złożenia dokumentu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Rokietnicy. Przewodniczący Zespołu przekazuje formularz „Niebieskiej Karty - A” Zespołowi Interdyscyplinarnemu lub powołanej Grupie Roboczej.

 
Do zadań grup roboczych należy w szczególności:

 • ocena sytuacji problemowej rodziny, względem której istnieje podejrzenie o występowaniu przemocy w rodzinie,
 • opracowanie wspólne z rodziną strategii rozwiązania problemów rodziny,
 • udzielanie pomocy w zależności od potrzeb wszystkim członkom rodziny - poradnictwa socjalnego, a także pomocy interdyscyplinarnej,
 • informowanie o możliwościach otrzymania pomocy w szczególności prawnej i  psychologicznej,
 • udzielanie pomocy dzieciom krzywdzonym i będących świadkami przemocy w rodzinie,
 • podejmowanie działań w stosunku do osób, co do których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie,
 • dokumentowanie podejmowanych działań, jak również ich efektów.

Ustanowienie i działania grupy roboczej
Pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej w Rokietnicy w oparciu o otrzymany formularz „Niebieska Karta - A” inicjuje posiedzenie grupy roboczej w konkretnej sprawie osoby doświadczającej przemocy poprzez określenie składu grupy i nawiązanie kontaktu z przedstawicielami instytucji działających na rzecz konkretnej rodziny. W skład takiej grupy mogą wchodzić m.in. pracownik socjalny, osoba sporządzającej formularz „A” lub inna posiadająca wiedzę o zdarzeniu, psycholog, pedagog szkolny bądź wychowawca, dzielnicowy, kurator sądowy, przedstawiciel służby zdrowia, komisji rozwiązywania problemów alkoholowych czy innych instytucji pomocowych działających na terenie gminy. Grupa robocza dokonuje diagnozy, opracowuje indywidualny plan pomocy rodzinie zawierający podział zadań pomiędzy zaangażowanych w prace grupy partnerów. Strategię pomocy rodzinie ustala się wspólnie z osobą doświadczającą przemocy, którą zaprasza się na kolejne posiedzenie grupy. Grupa podejmuje również działania wobec osoby, co do której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie wzywając ją na kolejne posiedzenie. Działania te mają na celu uświadomienie sprawcy przemocy konsekwencji stosowanych czynów, w tym dotyczących popełnienia przestępstwa. Celem jest też zmotywowanie sprawcy do pracy nad sobą i do podjęcia działań powstrzymujących stosowanie przemocy w rodzinie. W toku kolejnych posiedzeń grupa robocza monitoruje sytuację rodziny i podejmuje decyzje o dalszych działaniach mających na celu przeciwdziałania przemocy w konkretnej rodzinie.

 
Zakończenie procedury
O zakończeniu pracy w grupie roboczej (nad daną rodziną) decydują członkowie grupy. Na tę okoliczność sporządzają Informację grupy roboczej o zakończeniu działań, którą przedkładają do akceptacji i podpisu Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego.

pomocne linki - www.przemoc.edu.plOpublikował: Maciej Chlebowski
Publikacja dnia: 22.07.2014
Podpisał: Maciej Chlebowski
Dokument z dnia: 16.09.2013
Dokument oglądany razy: 7 338