bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 20.02.2014, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: zmiana załączników

Fundusz alimentacyjny

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego (2013/2014)

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego:

 • przysługują osobie uprawnionej do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli jego egzekucja okazała się bezskuteczna.
 • przysługują osobie uprawnionej:
 1. do ukończenia 18 roku życia, albo
 2. do ukończenia 25 roku życia w przypadku, gdy osoba uprawniona uczy się w szkole lub w szkole wyższej;
 3. bezterminowo, jeżeli osoba uprawniona legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.
 • przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie więcej niż 500,00 zł.
 • przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725,00 zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują:

 • jeżeli osoba uprawniona została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (tj. w domu pomocy społecznej, placówce opiekuńczo - wychowawczej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, zakładzie opiekuńczo - leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno - opiekuńczym, a także szkole wojskowej lub innej szkole zapewniającej nieodpłatnie pełne utrzymanie) lub w pieczy zastępczej, albo
 • jeżeli osoba uprawniona zawarła związek małżeński.

Wymagane dokumenty

Niezbędne dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń 
z funduszu alimentacyjnego:

 1. zaświadczenie Urzędu Skarbowego lub oświadczenie o dochodach uzyskanych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy (za rok 2012).
 2. oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o wysokości dochodu uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy (za rok 2012).
 3. oświadczenia członków rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (za rok 2012).
 4. oświadczenie członka rodziny o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy (za rok 2012).
 5. zaświadczenie z urzędu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy (za rok 2012).
 6. dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy (dowód osobisty).
 7. w przypadku braku zameldowania w dowodzie osobistym, potwierdzenie meldunku lub pobytu na terenie gminy Rokietnica.
 8. oświadczenie o numerze konta bankowego wnioskodawcy.
 9. skrócony odpis aktu urodzenia dziecka albo odpis zupełny aktu urodzenia w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany.
 10. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (jeżeli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne).
 11. zaświadczenie ze szkoły (w przypadku, gdy dziecko ukończyło 18 rok życia).
 12. dokument potwierdzający utratę dochodu (świadectwo pracy, PIT 11, PIT 37).
 13. zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o jego bezskuteczności. 
 14. zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o wysokości wyegzekwowanych alimentów w 2012 r..
 15. odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem.
 16. informacja właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku z: brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.
 17. W toku postępowania administracyjnego Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Rokietnicy ma prawo żądać dostarczenia także innych dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do rozpatrzenia sprawy.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 1228 z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wzoru kwestionariusza wywiadu alimentacyjnego oraz wzoru oświadczenia majątkowego dłużnika alimentacyjnego (Dz. U. Nr 73, poz. 395).
 3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. Nr 123, poz. 836 z późn. zm.).

Załączniki:

Dochód

Dochód nieoopodatkowany

Dochód ryczałt

Składki zdrowotne

Wniosek str. 1

Wniosek str. 2

Wniosek str. 3 

Wniosek str. 4



Opublikował: Maciej Chlebowski
Publikacja dnia: 20.02.2014
Podpisał: Maciej Chlebowski
Dokument z dnia: 16.09.2013
Dokument oglądany razy: 1 002