bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 19.02.2014, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: dodanie załączników

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

Kto może ubiegać się o przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka?
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka jest świadczeniem, o które ubiegać może się matka, ojciec, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka w związku z urodzeniem się żywego dziecka. Świadczenie wypłacane jest w jednorazowej kwocie 1.000,00 zł na każde dziecko.
W celu otrzymania jednorazowej zapomogi koniecznym jest złożenie wniosku w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. W przypadku dziecka objętego opieką faktyczną lub opieką prawną, a także w przypadku dziecka przysposobionego wniosek należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką prawną lub od dnia przysposobienia, nie później jednak niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.
Od 1 stycznia 2012 roku aby otrzymać jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, matka dziecka musi udokumentować pozostawanie pod opieką medyczną co najmniej od 10 tygodnia ciąży do porodu.
Od 1 stycznia 2013 roku otrzymanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego. Dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 1.922,00 zł.


Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka nie przysługuje gdy:

 • wniosek o przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka zostanie złożony po upływie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka lub po upływie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką prawną lub od dnia przysposobienia (w przypadku dziecka objętego opieką faktyczną lub opieką prawną, a także w przypadku dziecka przysposobionego);
 • matka dziecka nie pozostawała pod opieką medyczną co najmniej od 10 tygodnia ciąży do porodu;
 • dochód na osobę w rodzinie przekracza kwotę 1.922,00 zł;
 • jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka została pobrana np. w innej gminie.

Wymagane dokumenty

W celu otrzymania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka konieczne jest złożenie wniosku oraz dołączenie do niego następujących dokumentów:

 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka i numer pesel dziecka (w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany, do wniosku należy dołączyć zupełny odpis aktu urodzenia),
 • skrócone odpisy aktów urodzenia pozostałych dzieci w rodzinie wraz z numerami pesel,
 • dowód osobisty wnioskodawcy,
 • w przypadku braku zameldowania w dowodzie osobistym, potwierdzenie meldunku lub pobytu na terenie gminy Rokietnica,
 • oświadczenie o numerze konta bankowego wnioskodawcy,
 • zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (dokument ten nie jest wymagany od opiekuna prawnego lub opiekuna faktycznego dziecka);
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach opodatkowanych na zasadach ogólnych za 2012 rok wszystkich pełnoletnich członków rodziny lub oświadczenie o wysokości dochodu osiągniętego w 2012 roku;
 • oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne za 2012 rok;
 • oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne za 2012 rok;
 • oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodów niepodlegających opodatkowaniu za 2012 rok;

Jeżeli z wnioskiem o przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka wystąpi opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, niezbędnym jest dostarczenie dokumentu potwierdzającego datę przysposobienia dziecka lub datę objęcia dziecka opieką prawną lub opieką faktyczną.
Prosimy pamiętać, że w toku postępowania administracyjnego Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Rokietnicy ma prawo żądać dostarczenia także innych dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do rozpatrzenia sprawy.
Kopię dokumentów niezbędnych do przyznania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka może uwierzytelnić podmiot realizujący świadczenia rodzinne, notariusz lub instytucja, która dokument wydała (niezbędnym jest wówczas okazanie oryginału dokumentu).

Podstawa prawna


 • ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 z późn. zm.);
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2013 r., poz. 3);
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 959);
 • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2012 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz. U. z 2010 r., Nr 193, poz. 1234);
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267).Opublikował: Maciej Chlebowski
Publikacja dnia: 19.02.2014
Podpisał: Maciej Chlebowski
Dokument z dnia: 16.09.2013
Dokument oglądany razy: 785