bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Zespół Interdyscyplinarny w Rokietnicy

Nawiązując do wcześniejszych publikacji dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie informujemy, że w drodze zarządzenia Wójta Gminy Pana Bartosza Derecha został powołany Zespół Interdyscyplinarny w Rokietnicy. Powołanie Zespołu poprzedziło zawarcie porozumień między Wójtem Gminy Rokietnica, a jednostkami oświatowymi, ochrony zdrowia, lokalną policją, Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, to jest z instytucjami, które spotykają się ze zjawiskiem przemocy w rodzinie i muszą rozwiązywać problemy z nimi związane. 

Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów, które podejmują działania w zakresie przemocy domowej. Odbywa to się w szczególności poprzez diagnozowanie problemu, podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie, inicjowanie interwencji w środowiskach dotkniętych przemocą w rodzinie oraz rozpowszechnianie informacji o możliwościach udzielenie przemocy. Tak jak wspominaliśmy w poprzedniej publikacji do problemu przemocy w rodzinie nie można podchodzić obojętnie. Występowanie przemocy domowej można zgłosić poprzez instytucje, które wchodzą w skład Zespołu Interdyscyplinarnego czyli również poprzez Ośrodek Pomocy Społecznej w Rokietnicy. Podejmowanie interwencji przez w/w instytucje w środowisku, gdzie zachodzi podejrzenie występowanie zjawiska przemocy w rodzinie odbywa się w oparciu o procedurę „ Niebieskie Karty”. 

Uruchomienie tej procedury nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie. Przedstawiciele instytucji zajmujących się rozwiązywaniem przemocy w rodzinie, informacje o podjętych działaniach muszą przekazywać Przewodniczącemu Zespołu Interdyscyplinarnego. Skoordynowanie działań w zakresie rozwiązywania problemów przemocy w rodzinie ma się przyczynić do zwiększenia skuteczności rozwiązania tego trudnego problemu, tj. przede wszystkim pomocy ofiarom przemocy w rodzinie.Opublikował: Maciej Chlebowski
Publikacja dnia: 16.09.2013
Podpisał: Maciej Chlebowski
Dokument z dnia: 16.09.2013
Dokument oglądany razy: 2 063