Dodatki Mieszkaniowe i Dodatek energetyczny

PODSTAWA PRAWNA

1. Ustawa z dnia 21.06.2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019r., poz. 2133),

2. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2020r., poz. 256 z póżn. zm.)

3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28.12.2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. Nr 156 z 2001r., poz. 1817),

4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzania wywiadu (Dz. U. z 2013r., poz. 589),

5. Ustawa z dnia 10.04.1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020r., poz. 833 z późn. zm.),

6. Obwieszczenie Ministra Klimatu z dnia 10.04.2020r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2020r. do 30 kwietnia 2021r. (Dz. U. z 2020r., poz. 374).

KTO MOŻE OTRZYMAĆ DODATEK MIESZKANIOWY?

1. Najemcy oraz podnajemcy lokali mieszkalnych,

2. Członkowie spółdzielni mieszkaniowych zamieszkującym na podstawie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego,

3. Osoby zajmujące lokale mieszkalne w budynkach stanowiących ich własność i właściciele lokali mieszkalnych,

4. Inne osoby mające tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszące wydatki związane z jego zajmowaniem,

5. Osoby zajmujące lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekujące na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny.

POZOSTAŁE WARUNKI:


I) DOCHÓD

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% najniższej emerytury obowiązującej w dniu złożenia wniosku w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym.

Od 01.03.2020r. najniższa emerytura wynosi 1.200,00 zł.

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe.

Do dochodu nie wlicza się:

1. Świadczeń pomocy materialnej dla uczniów,

2. Dodatków dla sierot zupełnych,

3. Jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka,

4. Dodatku z tytułu urodzenia dziecka,

5. Pomocy w zakresie dożywiania,

6. Zasiłków pielęgnacyjnych,

7. Zasiłków okresowych z pomocy społecznej,

8. Jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej,

9. Dodatku mieszkaniowego,

10. Dodatku energetycznego,

11. Zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, recistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007r.,

12. Świadczenia wychowawczego z programu Rodzina "500+".

Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 ha przeliczeniowego.

II) POWIERZCHNIA MIESZKANIA

Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, w którym znajduje się jeden lokal mieszkalny /dom jednorodzinny/ w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać:

35m2 + 30 % = 45,50 m2 dla 1 osoby
40m2 + 30 % = 52,00 m2 dla 2 osób
45m2 + 30 % = 58,50 m2 dla 3 osób
55m2 + 30 % = 71,50 m2 dla 4 osób
65m2 + 30 % = 84,50 m2 dla 5 osób

Normatywną powierzchnię powiększa się o 15m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają Powiatowe Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

III) GOSPODARSTWO DOMOWE

Przez gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo prowadzone przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy, samodzielnie zajmującą lokal albo gospodarstwo prowadzone przez tę osobę wspólnie z małżonkiem i innymi osobami stale z nią zamieszkującymi i gospodarującymi, które swoje prawo do zamieszkiwania w lokalu wywodzą z prawa tej osoby.

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

Wnioski o dodatek mieszkaniowy należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rokietnicy ul. Szkolna 3a. Do wniosku potwierdzonego przez zarządce, dołączyć należy wypełnioną deklarację o wysokości dochodu poszczególnych członków rodziny oraz szczegółowe naliczenie wydatków za lokal za ostatni miesiąc. W przypadku gdy lokal nie jest wyposażony w centralne ogrzewanie, ciepłą wodę lub gaz przewodowy, do wniosku dołączyć należy fakturę za energię elektryczną za ostatni okres rozliczeniowy.

Postępowanie z zakresu przyznania dodatku mieszkaniowego wolne jest od opłat.

Decyzja w sprawie przyznania lub odmowie wydawana jest w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku.

Od decyzji przysługuje prawo do wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej w terminie 14 dni od czasu jej odebrania.

DODATEK ENERGETYCZNY przysługuje osobie, której przyznano dodatek mieszkaniowy, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorcą energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.


Opublikował: Ilona Stefaniak
Publikacja dnia: 09.10.2020
Podpisał: Ilona Stefaniak
Dokument z dnia: 09.10.2020
Dokument oglądany razy: 612
10.12.2023 // chlebowski.home.pl/Rokietnica_BIP