Zadania Ośrodka

 

Celem działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Rokietnicy jest w szczególności:

 

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

 1. ubóstwa
 2. sieroctwa
 3. bezdomności
 4. bezrobocia
 5. niepełnosprawności
 6. długotrwałej lub ciężkiej choroby
 7. przemocy w rodzinie
 8. potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi
 9. potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności
 10. bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych
 11. braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze
 12. trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą
 13. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego
 14. alkoholizmu lub narkomanii
 15. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej
 16. klęski żywiołowej lub ekologicznej.

 

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:

 

Ośrodek wykonuje:

 
Zadania Ośrodka polegają w szczególności na:

Zadania i kompetencje komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk


Opublikował: Ilona Stefaniak
Publikacja dnia: 14.02.2019
Podpisał: Maciej Chlebowski
Dokument z dnia: 16.09.2013
Dokument oglądany razy: 5396
9.12.2022 // chlebowski.home.pl/Rokietnica_BIP