Zasiłek rodzinny

Zasiłek rodzinny


Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Prawo do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego przysługuje rodzicom, jednemu 
z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka lub osobie uczącej się.


Zasiłek rodzinny przysługuje

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi:

Do zasiłku rodzinnego przysługują następujące dodatki:


Wymagane dokumenty

Niezbędne dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego:

 1. odpis zupełny aktu urodzenia dziecka (w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany);
 2. zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (dokument ten nie jest wymagany od opiekuna prawnego lub opiekuna faktycznego dziecka);
 3. dokumenty potwierdzajace utratę dochodu np. świadectwa pracy i PITy za rok bazowy w danym okresie zasiłkowym;
 4. dokumenty potwierdzajace uzyskanie dochodu np. umowa o pracę i zaświadczenie o dochodzie netto za miesiąc następujący po uzyskaniu dochodu;
 5. oświadczenia członków rodziny o dochodzie innym niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
 6. zaświadczenie z urzędu skarbowego członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym zawierające informację o forme opodatkowania, stawce podatku, wysokości przychodu i kwocie zapłaconego podatku za rok bazowy w danym okresie zasiłkowym;
 7. zaświadczenie lub oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych;
 8. zaświadczenie od komornika sądowego o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów - w przypadku, gdy osoba zobowiązana nie płaci alimentów;
 9. orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności (jeżeli w rodzinie jest niepełnosprawne dziecko);
 10. zaświadczenie ze szkoły potwierdzające kontynuowanie nauki (gdy dziecko ukończyło 18 rok życia);
 11. kopie aktów zgonu rodziców lub odpis wyroku sądu zasądzającego alimenty (w przypadku osoby uczącej się);
 12. odpis wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem;

Ponadto w zależności od rodzaju wnioskowanego świadczenia i sytuacji osobistej wnioskodawcy należy przedłożyć:

 1. odpis wyroku sądu o przysposobieniu dziecka bądź informacje o toczącym się postępowaniu;
 2. odpis wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację;
 3. zaświadczenie ze szkoły, że dziecko uczy się w innej miejscowości, dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie dziecka w bursie lub internacie lub innym miejscu zamieszkania;
 4. zaświadczenie szkoły wyższej w przypadku osoby uczącej się lub osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności jeżeli uczy się w szkole wyższej.

W toku postępowania administracyjnego Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Rokietnicy ma prawo żądać dostarczenia także innych dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do rozpatrzenia sprawy.


Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych;
 2. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r.;
 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką;
 4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.


Opublikował: Ilona Stefaniak
Publikacja dnia: 04.02.2019
Podpisał: Maciej Chlebowski
Dokument z dnia: 16.09.2013
Dokument oglądany razy: 4087
3.10.2023 // chlebowski.home.pl/Rokietnica_BIP