Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rokietnicy


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że:
1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest: Ośrodek Pomocy Społecznej
w Rokietnicy, ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Ilona Stefaniak, Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica, lub email: Stefaniak@opsrokietnica.pl.

3. Pana/i dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji obowiązku wynikającego z:
1. ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych
(Dz. U. z 2017r., poz. 1952 z późn. zm.),
2. ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017r., poz. 1851 z późn. zm.),
3. ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016r., poz. 1860 z późn. zm.),
4. ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U z 2017r., poz. 2092),
5. ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018r., poz. 554 z późn. zm.),
6. ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej
(Dz. U. z 2017r., poz. 1769 z późn. zm.),
7. ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny
(Dz. U. z 2017r., poz. 1832),
8. ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016r., poz. 487 z późn.zm.),
9. ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018r., poz. 998 z późn. zm.),
10. ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
(Dz. U. 2015r., poz. 1390),
11. ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego
(Dz. U. z 2017r., poz. 882 z późn.zm.),
12. ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2017r. poz. 2198 z późn. zm.),
13. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”
(Dz. U. z 2018r., poz. 1061)

4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmioty uprawnione do kontroli ośrodka, organy właściwe w administracyjnym toku instancji, inne organy administracji publicznej.

5. Pana/i dane nie będą przekazyweane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

6. Pana/i dane osobowe będą pobierane i weryfikowane od podmiotów zobowiązanych do udzielania informacji na żądanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Rokietnicy, w tym z wykorzystaniem systemu informatycznego Emp@tia i SEPI (system komunikacji Powiatowego Urzędu Pracy).

7. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane przez okres 10 lat.

8. Posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na przetwarzanie.

9. Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/i naruszyłoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

10. Podanie danych osobowych jest: warunkiem przyznania świadczeń. Jest Pan/i zobowiązany/a do podania danych określonych w w/w ustawach, a konsekwencją niepodania danych będzie pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.


Opublikował: Ilona Stefaniak
Publikacja dnia: 21.06.2018
Podpisał: Ilona Stefaniak
Dokument z dnia: 05.06.2018
Dokument oglądany razy: 401
2.06.2020 // chlebowski.home.pl/Rokietnica_BIP