Zasiłek rodzinny

Zasiłek rodzinny


Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Prawo do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego przysługuje rodzicom, jednemu 
z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka lub osobie uczącej się.


Zasiłek rodzinny przysługuje

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi:

Do zasiłku rodzinnego przysługują następujące dodatki:


Wymagane dokumenty

Niezbędne dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego:

 1. dowód osobisty wnioskodawcy;
 2. w przypadku braku zameldowania w dowodzie osobistym, potwierdzenie meldunku lub pobytu na terenie gminy Rokietnica,
 3. skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub odpis zupełny aktu urodzenia dziecka (w przypadku, gdy ojdciec dziecka jest nieznany);
 4. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach opodatkowanych na zasadach ogólnych za 2012 r. wszystkich pełnoletnich członków rodziny lub oświadczenie o wysokości dochodu osiągniętego w 2012 r.;
 5. oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne za 2012 r.;
 6. oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne za 2012 rok;
 7. oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodów niepodlegających opodatkowaniu za 2012 r.;
 8. orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności (jeżeli w rodzinie jest niepełnosprawne dziecko);
 9. zaświadczenie ze szkoły potwierdzające kontynuowanie nauki (gdy dziecko ukończyło 18 rok życia);
 10. dokumenty potwierdzające utratę dochodu np. świadectwo pracy, PIT 11, PIT 37;
 11. kopie aktów zgonu rodziców lub odpis wyroku sądu zasądzającego alimenty (w przypadku osoby uczącej się);
 12. odpis wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść gody sądowej lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem;
 13. oświadczenie o numerze konta bankowego wnioskodawcy.

Ponadto w zależności od rodzaju wnioskowanego świadczenia i sytuacji osobistej wnioskodawcy należy przedłożyć:

 1. odpis wyroku sądu o przysposobieniu dziecka bądź informacje o toczącym się postępowaniu;
 2. odpis wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację;
 3. zaświadczenie komornika prowadzącego postępowanie egzekucyjne o wysokości wyegzekwowanych świadczeń alimentacyjnych za 2012 r.;
 4. zaświadczenie ze szkoły, że dziecko uczy się innej miejscowości, dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie dziecka w bursie lub internacie lub innym miejscu zamieszkania;
 5. zaświadczenie szkoły wyższej w przypadku osoby uczącej się lub osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności jeżeli uczy się w szkole wyższej.

W toku postępowania administracyjnego Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Rokietnicy ma prawo żądać dostarczenia także innych dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do rozpatrzenia sprawy.


Podstazwa prawna

 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2015 roku, poz. 114);
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 03 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2013 r., poz. 3);
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 959);
 4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz. U. z 2010 r. Nr 183, poz. 1234);
 5. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267);

Załaczniki:

Oświadczenie o dochodzie

Oświadczenie o dochodzie - ryczałt

Oświadczenie o dochodzie niopodatkowanym

Oświadczenie - składki zdrowotne

Wniosek


Opublikował: Maciej Chlebowski
Publikacja dnia: 23.07.2015
Podpisał: Maciej Chlebowski
Dokument z dnia: 16.09.2013
Dokument oglądany razy: 1737
10.12.2023 // chlebowski.home.pl/Rokietnica_BIP